Herziening meerjarenbegroting EU: meer flexibiliteit

10 april 2017

Het Europees Parlement heeft op 5 april ingestemd met een herziening van de meerjarenbegroting van de EU. Het Parlement wil dat er een einde komt aan de inflexibele lange-termijn begroting. Het moet makkelijker worden om gelden te verschuiven binnen die begroting, zodat er adequaat op onvoorziene omstandigheden gereageerd kan worden.

Crises aanpak

Door deze nieuwe overeenkomst tussen het Europees Parlement en de lidstaten is de weg vrij gemaakt om beter op acute uitdagingen, zoals veiligheid en migratie of natuurrampen, te kunnen reageren. Een EU-begroting die is vastgelegd voor zeven jaar, maakt het onmogelijk voor de EU om flexibel te handelen bij onvoorziene crises. Het Parlement heeft er daarom voor gezorgd dat er een herzieningsclausule in het akkoord over de huidige meerjarenbegroting komt. De Europese Commissie is daardoor bevoegd om halverwege de termijn te beoordelen of de begroting nog steeds toereikend is.

Rapporteurs

Europarlementariërs Isabelle Thomas en Jan Olbrycht zijn de vaste rapporteurs over het MFK. Olbrycht: “het Parlement heeft laten zien dat deze herziening noodzakelijk was en dat de EU niet met een vaste begroting voor zeven jaar kan werken. Het begrotingssysteem is gewijzigd, het is flexibeler en opener en stelt de lidstaten in staat om meer aan het MFK bij te dragen, indien zij een crisis op EU-niveau willen aanpakken.” Thomas benadrukt dat er een discrepantie is tussen het aangekondigde beleid op terreinen als migratie, veiligheid en investeringen, en een zeer kleine EU-begroting.

MFK

Het meerjarig financieel kader is overeengekomen in 2013 en loopt van 2014 tot 2020. Het biedt een structuur voor de EU-uitgaven. Leden van het Parlement hebben zich al lange tijd hard gemaakt voor meer flexibiliteit in de Europese begroting. In 2018 komt de Commissie naar verwachting met voorstellen voor het volgende MFK, na 2020.

Volgende stappen

De twee rapporteurs verwachten al in november 2017 hun aanzet over hoe het volgende MFK eruit moet zien, te publiceren. Het herziene MFK moet nog officieel worden aangenomen, met unanimiteit, in de Raad.

Extra budget

Naast het wijzigen van het systeem voor de begroting, hebben het Parlement en de lidstaten ook ingestemd met een voorstel van de Commissie betreffende extra budget. Er wordt € 6 miljard aan de huidige begroting toegevoegd. Hiervan gaat € 3,9 miljard naar migratie gerelateerde maatregelen en € 2,1 miljard naar banen en groei, zo staat in een gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad.

Bron:

Persbericht, Europees Parlement

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies