Het European Cross Border Mechanism: juridische en administratieve obstakels oplossen in grensregio’s

Ruim 140 miljoen Europeanen wonen in de interne Europese grensregio’s. De interne markt heeft groei en welvaart gecreëerd maar grensregio’s blijven over het algemeen achter qua economische ontwikkeling. Er is een groot economisch potentieel dat onbenut blijft vanwege verschillende administratieve en juridische obstakels. De Europese Commissie heeft daarom een nieuw instrument voorgesteld: het European Cross-border Mechanism (ECBM), dat juridische en administratieve obstakels in een grensoverschrijdende context wil oplossen.

European Cross Border Mechanism

Het idee van een grensoverschrijdend EU-mechanisme werd eerst voorgesteld door het Luxemburgse voorzitterschap van de Raad in 2015, wat leidde tot de oprichting van een informele werkgroep van geïnteresseerde lidstaten om dit instrument verder te ontwikkelen. Na een EU-brede grensoverschrijdende evaluatie in 2015-2017 publiceerde de Europese Commissie op 20 september 2017 een mededeling over het stimuleren van groei en cohesie in de EU-grensregio’s, met een actieplan van tien punten, waarbij de Commissie aangaf dat het overwoog dit nieuwe instrument naar voren te brengen.

Op 29 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie, als onderdeel van een pakket van vier wetgevingsvoorstellen tot vaststelling van het kader voor het cohesiebeleid van de EU na 2020, een voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme om wettelijke en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context op te lossen.

Seminar

Op 18 oktober organiseerde de Nederlandse D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg, rapporteur op het ECBM voorstel, een ALDE seminar: ‘The EU without borders – the potential of the European Cross Border Mechanism’. Tijdens dit seminar werd het voorstel van de Europese Commissie besproken en kregen beleidsmakers en andere belanghebbenden de kans om zowel de sterke punten als de mogelijke tekortkomingen van het voorstel aan te geven.

Vervolg

Op 25 oktober wordt het advies van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) besproken in de COTER-vergadering waarna er op 5 december in de plenaire vergadering van het CvdR over gestemd wordt. De rapporteur namens het CvdR is Bouke Arends, wethouder van de gemeente Emmen. Vervolgens zal Matthijs van Miltenburg, rapporteur namens het Europees Parlement, zijn rapport presenteren waarna er een standpunt vanuit het EP wordt ingenomen. Naar verwachting starten de triloog onderhandelingen begin 2019.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Legislative train schedule, Europees Parlement

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context, Europees Parlement

Voorstel voor een verordening betreffende een mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen, Europese Commissie