Het toekomstige EU-cohesiebeleid: minder regels en minder budget

17 september 2018Regionaal beleid en fondsen

Met het voorstel van de Europese Commissie werden de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarige Financieel Kader (MFK) dit voorjaar in gang gezet. Onlangs presenteerde de Commissie  een nieuw voorstel betreffende het cohesiebeleid. Dit beleid is bedoeld om economische verschillen tussen Europese regio’s te overbruggen door middel van subsidie. Onder dit beleid vallen meerdere fondsen, zoals het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. Wat voor rol zullen deze ontwikkelingen voor uw overheidsorganisatie gaan spelen?

Verlaging van het budget

Een kernpunt van het Commissievoorstel is een budgetverlaging voor het cohesiebeleid. In het MFK voor de periode 2014-2020 was het budget voor het cohesiebeleid € 351,8 miljard. De Commissie stelt nu voor om dit naar € 330,1 miljard te verlagen. Dat gebeurt onder meer door het budget van het Cohesiefonds met 43,7% te verlagen. Desondanks zou Nederland er – voor zover dat nu kan worden ingeschat – enigszins op vooruit gaan in de nieuwe allocatie van het cohesiebeleidsbudget. Oost-Europese lidstaten zouden er daarentegen op achteruit gaan.

Versimpelde en flexibelere regels

Naast de veranderingen in het budget, stelt de Commissie ook voor om de regels omtrent deze fondsen te versimpelen. In het Commissievoorstel wordt daarom een algemene set regels voor alle relevante fondsen opgesteld. Daar blijft de voorgestelde versimpeling echter niet bij. Zo oppert de Commissie bijvoorbeeld ook dat er maar één controle moet komen op kleinere ondernemingen die gebruik maken van de fondsen in plaats van meerdere. Verder wil de Commissie in de aankomende fondsenperiode toestaan dat lidstaten geen precieze kostenplaatjes hoeven in te leveren, maar dat lidstaten enkel op versimpelde wijze die kosten hoeven te berekenen en dienen door te sturen. Tot slot stelt de Commissie voor om de laatste twee jaar van het 2021-2027 cohesiebeleidsbudget open te houden voor wijzigingen in hoe het geld wordt besteed. Deze wijzigingen zullen worden bepaald op basis van een tussentijdse evaluatie.

Grotere rol voor lidstaten

De Commissie wil ook grotere gedeeltes van cohesieprojecten laten financieren door lidstaten, in verband met het herstel van de economische crisis. Zo stelt de Commissie specifiek voor om EU-financiering van projecten te beperken tot 70% voor minder ontwikkelde regio’s, 55% voor transitieregio’s en 40% voor meer ontwikkelde regio’s. Bovendien wordt in het voorstel de verantwoordelijkheid om de fondsen te controleren meer naar de lidstaten verschoven. Zo zouden lidstaten bijvoorbeeld de verplichting krijgen om elke twee maanden informatie over de implementatie van het cohesiebeleid naar de Commissie te sturen en zou er een jaarlijkse evaluatie over het beleid tussen de Commissie en de lidstaten worden ingevoerd.

Bron:           

Common Provisions Regulation: New rules for cohesion policy for 2021-2027, European Parliamentary Research Service Blog

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal, en Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

 Meer informatie:

Regionaal Beleid en Structuurfondsen, Europa decentraal
Cohesiefonds, Europa decentraal
Regional Development and Cohesion Beyond 2020: The New Framework at a Glance, Europese Commissie
Regional Development and Cohesion Policy 2021-2027, Europese Commissie
Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid, nieuwsbericht Europa decentraal
EU-ministers onderstrepen belang cohesiebeleid en ESI-fondsen, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies