High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’

Tijdens de vierde bijeenkomt van de ‘High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds’ (HLG) op 21 juni 2016 heeft de expertgroep de belemmeringen van gold-plating binnen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) besproken. Gold-plating wordt als een van de voornaamste oorzaken voor extra administratieve lasten gezien. Op 16 november 2016 zijn vervolgens de conclusies en aanbevelingen aan de Europese Commissie voorgelegd.

High Level Group

In 2015 heeft de Europese Commissie een expertgroep aangesteld om de simplificatie van de regelgeving voor begunstigden van de ESI-fondsen te monitoren. De taak van de HLG is om de Commissie te adviseren met betrekking tot simplificatie van de regelgeving omtrent de ESI-fondsen en vermindering van de administratieve lasten voor de begunstigden van deze fondsen. De HLG komt in totaal negen keer bijeen om conclusies en aanbevelingen te vormen over de verschillende aspecten van de ESI-fondsen.

Gold-plating

Het begrip gold-plating verwijst naar nationale wetgeving die regels of voorwaarden toevoegt aan de normen die door de EU-voorschriften op een bepaald gebied worden opgelegd. Om Europese instrumenten te implementeren en nationale beleidsdoelen te bereiken, is wet- en regelgeving op nationaal en regionaal niveau nodig. Regels die op Europees niveau worden ingetrokken, kunnen eventueel nationaal of regionaal opnieuw worden ingevoerd, waardoor het risico ontstaat op grotere verschillen tussen nationale wettelijke regelingen en mogelijk op meer nationale gold-plating. De HLG erkent dan ook dat onbedoelde negatieve effecten van gold-plating één van de voornaamste oorzaken is voor extra administratieve lasten binnen de ESI-fondsen.

Aanbevelingen

Om gold-plating tegen te gaan binnen de huidige lopende periode voor het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 doet de HLG vijf aanbevelingen aan de Commissie. Bijvoorbeeld:

  • de Europese en nationale audit-autoriteiten moeten de detectie van overbodige processen en procedures incorporeren als onderdeel van hun audits en suggesties doen voor effectievere oplossingen op basis van ‘best practices’;
  • de kennis van de auditeurs van de Commissie over de verschillende procedures in de verschillende lidstaten moet op een effectievere manier worden gedeeld, zodat binnen lidstaten kan worden geleerd van de ‘best practices’ binnen de gehele EU.

REFIT Platform

De conclusies van de HLG komen aansluitend op de aanbevelingen over regionaal beleid die op 20 september jl. zijn gedaan door het REFIT Platform. In de opinie noemt het Platform enkele specifieke verbeterpunten m.b.t. gold-plating en in regelgeving aangaande administratieve procedures en monitorsystemen. Het gaat om wijzigingen omtrent subsidiabele kosten zoals Simplified Cost Options(SCO). Zie het eerdere nieuwsbericht voor meer informatie over de opinies van het REFIT Platform.

Door:

Stijn Bijleveld en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

HLG advies omtrent Gold-plating

Meer informatie:

Commissiebesluit C(2015) 4806 final: ‘setting up the High Level Group of Independent Experts on Monitoring Simplification for Beneficiaries of the European Structural and Investment Funds’
High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI-Funds
Recommendations REFIT Platform
REFIT Platform, Europese Commissie
Nieuwsbericht REFIT, Europa decentraal
Nieuwsbericht REFIT, Europa decentraal
Nieuwsbericht REFIT, Europa decentraal
Better regulation, Europese Commissie
Better regulation, Europa decentraal
Regionaal beleid en structuurfondsen, Europa decentraal