Historisch akkoord bereikt tijdens klimaattop

14 december 2015Klimaat Milieu

Tijdens de VN-klimaattop hebben 195 landen overeenstemming bereikt en een nieuw juridisch bindend klimaatakkoord gesloten. De afspraken in het akkoord moeten ertoe leiden dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot ruim onder 2 graden Celsius. Deze afspraken zijn (deels) juridisch bindend. Ook zijn ze ambitieus.

De klimaattop in Parijs

Van 30 november tot en met 12 december 2015 vond de 21ste klimaatconferentie plaats in Parijs. Het doel was om een nieuw klimaatakkoord te bereiken. Er hebben 195 landen deelgenomen aan de klimaatconferentie in Parijs. Een nationaal klimaatdoel is door 186 van deze landen, vooraf, ingediend. De landen hebben onderhandeld over een nieuw verdrag ter vervanging van het Kyoto-protocol. Dit nieuwe akkoord gaat in per 2020, wanneer het Kyoto-protocol afloopt. Het verdrag treedt pas officieel in werking wanneer het door minimaal 55 landen is goedgekeurd.

Wat staat er in het akkoord?

De opwarming van de aarde moet volgens het klimaatakkoord beperkt worden tot ruim onder de 2 graden Celsius, waarbij gestreefd moet worden naar 1,5 graden Celsius. Daarnaast wordt er gestreefd naar een einde aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. In het akkoord is ook opgenomen dat alle landen elke vijf jaar samenkomen om te controleren of de klimaatplannen aangescherpt dienen te worden om de temperatuurdoelstellingen te halen.

Gevolgen klimaatakkoord Nederland

Dit mondiale akkoord zal gevolgen hebben voor Nederland. In 2023 moet de helft van de energie in Nederland verduurzaamd zijn. De verwachting van experts is dat het gebruik van duurzame energie zal toenemen en dat van fossiele brandstoffen zal afnemen. Ook hebben ondernemingen in de financiële sector in Nederland in de aanloop naar de klimaattop beloften gedaan aan staatssecretaris Sharon Dijksma, dat zij erop zullen toezien dat de CO2-uitstoot afneemt.

De staatssecretaris heeft na de top in een verklaring aangegeven dat het klimaatakkoord kansen biedt voor Nederlandse bedrijven en wetenschap. Samen kunnen zij kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld water en landbouw in zetten in landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering.

Gevolgen klimaatakkoord voor decentrale overheden

Het akkoord heeft ook gevolgen voor de decentrale overheden. Veel decentrale overheden hebben duurzaamheid en aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen op de agenda staan. Zo wordt er nu al flink geïnvesteerd in schone energie, schoon vervoer, de circulaire economie en duurzame initiatieven. Verschillende gemeenten hebben voor en tijdens de klimaattop aangegeven zich aan te sluiten bij de klimaatdoelstellingen van de klimaattop in Parijs. De komende tijd zal de centrale en decentrale invulling van het akkoord vormgegeven worden.

Door:

Melhat Kurt en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Bron:

Nederland stemt in met klimaatakkoord, Rijksoverheid

Meer informatie:

Milieu en klimaatverandering, Europa decentraal
CO2-reductie, Europa decentraal
COP21 Paris
Klimaatakkoord en betekenis Nederland, nieuwsbericht NOS
Hoofdpunten klimaatakkoord, nieuwsbericht NOS