Hoe bepalen we bij twee winnaars welke partij de opdracht krijgt?

28 februari 2013Aanbesteden

Bij de beoordeling van een openbare Europese aanbesteding door onze provincie, zijn er van de inschrijvingen twee gegadigden ex aequo op de eerste plaats geëindigd. De aanbestedingsdocumenten zeggen niets over welke procedure er in dit geval in werking treedt. Hoe bepalen we nu welke partij gewonnen heeft?

Antwoord

Als twee gegadigden exact gelijk eindigen is loting (in het bijzijn van een notaris) de beste oplossing. Deze mogelijkheid wordt vaak in de aanbestedingsdocumenten opgenomen. Ook als dit niet het geval is (zoals nu) is loten toegestaan.

Toelichting

Wanneer inschrijvingen van twee of meer inschrijvers na toepassing van het gunningscriterium als besten worden beoordeeld, bepaalt het lot op wie de gunningsbeslissing valt (art. 2.26.3 ARW). De desbetreffende inschrijvers worden er tijding van op de hoogte gesteld dat er een loting plaatsvindt en waar, wanneer en door wie de loting wordt gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn.

Uitspraak Leeuwarden

Een verschil, hoe minimaal dat ook is, rechtvaardigt een loting echter niet. De rechtbank Leeuwarden heeft zich uitgesproken in een zaak waarbij geloot werd, omdat het puntenaantal van de winnaar minder dan 3% afweek van het puntenaantal van nummer twee.

Volgens de rechter moet een aanbieding die op basis van de beoordelingsmatrix een puntenaantal van 3,69 heeft behaald gekwalificeerd worden als economisch voordeliger, dan een aanbieding die een puntentotaal van 3,59 heeft gehaald.

De basisregel die de provincie hanteerde, dat gegadigden voor wie het puntentotaal niet meer dan 3% verschilt als gelijkeindigend worden beschouwd, is volgens de rechter in strijd met het gunningscriterium dat degene die het best voldoet aan de beoordelingscriteria, voor de werkzaamheden wordt geselecteerd. Dit gunningscriterium is zowel in de Europese richtlijn als in de gunningsleidraad neergelegd.

In het uiterste geval, wanneer er echt geen verschillen tussen puntenaantallen van de nummer een en twee bestaan, zou loting een mogelijkheid zijn. Echter, de kans dat er helemaal geen verschil is tussen de nummer een en de nummer twee, is zeer gering.

Door:

Karin van den Brand, Europa decentraal.

Meer informatie:

LJN: AT2756, Rechtbank Leeuwarden, 63590 KG ZA 04-110, Witteveen en Bos vs. Provincie Friesland
Gunningscriteria, Aanbestedingen
Selectiecriteria, Aanbestedingen
ARW, Aanbestedingen