Hoe worden Europese burgers betrokken bij besluitvorming over de toekomst van Europa?

Sinds haar aanstelling is de Commissie-Juncker begonnen met het bevorderen van burgerparticipatie in de EU. Er hebben ruim 1.200 burgerdialogen plaatsgevonden op gemeentehuizen, universiteiten en andere openbare plaatsen waar in totaal 160.000 EU-burgers aan hebben deelgenomen. Ook zijn er veel respondenten voor de burgerraadpleging over de toekomst van Europa. Dit blijkt uit een voortgangsverslag van de Europese Commissie over burgerdialogen en burgerraadplegingen.

Burgerdialogen

Het aantal burgerdialogen is het laatste jaar fors toegenomen. Van 2015 tot en met 2018 vonden er 1.261 burgerdialogen plaats en maar liefst 818 hiervan waren in 2018. Tijdens deze dialogen krijgen burgers de kans om in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s, het Economisch en Sociaal Comité en nationale, regionale en lokale autoriteiten. Uit het verslag blijkt dat EU-burgers graag inspraak willen in de toekomst van Europa en hier actief betrokken in willen worden. Volgens de Commissie worden de meningen van burgers die tijdens de dialogen naar voren kwamen meegenomen in onder andere de voorstellen voor het nieuwe Meerjarig Financieel Kader.

De toekomst van Europa

Om burgers bij het debat over de toekomst van Europa te betrekken, is op 9 mei een online burgerraadpleging uitgezet op basis van een door burgers opgestelde vragenlijst. Ook is er een Eurobarometer-enquête afgenomen. Uit deze enquête blijkt dat 61% van de ondervraagden optimistisch is over de toekomst van Europa, wat het hoogste percentage optimisme is sinds 2009. Verder blijkt dat veel EU-burgers graag meer harmonisatie tussen EU-lidstaten willen zien op het gebied van milieu, lonen, voedselveiligheid en onderwijs.

Europe for Citizens

De Europese Commissie wil burgers meer betrekken bij het debat over de toekomst van Europa. Naast de burgerdialogen en -raadplegingen is daarom ook het Europe for Citizens programma opgezet. Dit programma streeft ernaar om aandacht te vragen voor de Europese geschiedenis en normen en waarden, en om democratische en burgerlijke betrokkenheid te stimuleren. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor financiële steun voor twee soorten projecten voor het bevorderen van democratische en burgerlijke betrokkenheid, namelijk Town twinning en Network of towns. Town twinning houdt in dat burgers van partnergemeenten bij elkaar gebracht worden om te debatteren en mee te denken over bepaalde EU-beleidsonderwerpen. Bij een Network-of-towns-project werken gemeenten en organisaties samen aan een bepaald thema en creëren een netwerk voor duurzame samenwerking. Meer informatie over de aanmelding voor deze financiering is te vinden op de webpagina van Europe for Citizens.

Door:

Sharon Smedes, Europa decentraal

Bron:

Voortgangsverslag Burgerdialogen en burgerraadplegingen, Europese Commissie
Future of Europe: Special Eurobarometer 479, Europese Commissie
Europe for citizens, Europese Commissie

Meer informatie:

Dialogen met de burgers (brochure), Europese Commissie
Dialogen met de burgers (agenda), Europese Commissie
Europe for citizens programme guide, Europese Commissie