Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop

Op 4 juli 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de kern van de problematiek bij het inkopen en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning wordt geschetst. De Jonge geeft vervolgens aan hoe hij samen met gemeenten en zorgaanbieders aan de slag gaat om die problematiek aan te pakken en geeft daarnaast inzicht in het voorgenomen Europese traject.

Problematiek bij zorginkoop

Gemeenten en zorgaanbieders ervaren de aanbestedingen in het sociaal domein regelmatig als niet passend en als een arbeidsintensieve administratieve last. Uit de Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018 blijkt dat gemeenten het inkoopproces als complex bestempelen, doordat de transformatie van de gedecentraliseerde taken nog lastig in inkoop is te vertalen en gemeenten het juridisch kader ondoorzichtig vinden.

De achtergrond van de discrepantie tussen de potentiële voordelen van aanbesteden en het niet passend ervaren van deze procedure in de praktijk, ligt volgens de Kamerbrief in het feit dat de beweegredenen achter de aanbestedingsregels (een eerlijke toegang tot overheidsopdrachten voor alle ondernemingen binnen de EU) en die achter het sociaal domein (lokaal maatwerk, waarbij waarden zoals continuïteit en samenwerken centraal staan) duidelijk verschillen.

Hugo de Jonge geeft aan dat het zijn ambitie is om de praktijk van de inkoop beter aan te laten sluiten bij de aard van het sociaal domein en de praktijk van de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning middels een tweesporenbeleid:

  1. Met zorgaanbieders en gemeenten onderzoeken van oplossingen binnen de huidige regelgeving;
  2. In Europa verkennen van de ruimte om aanbesteden in het sociaal domein op passende wijze vorm te kunnen geven.

Oplossingen binnen huidige regelgeving

Om belangrijke knelpunten en mogelijke oplossingen in beeld te brengen worden er regionale sessies georganiseerd met gemeenten en aanbieders. De uitkomsten kunnen in de bestaande werkgroep aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015, waarin zowel zorgaanbieders, gemeenten, de VNG als het Rijk zitting hebben, worden omgezet tot een aanpak van de meest dringende knelpunten en oplossingen.

Daarnaast zal alle informatie die beschikbaar is over aanbesteden en andere vormen van inkoop in het sociaal domein worden gebundeld op één vindplaats, waar zowel zorgaanbieders als gemeenten terecht kunnen voor juridische vragen en best practices.

Om het onderling leren en de deskundigheid bij het inkopen te versterken, wordt er verder ingezet op opleidingen voor de inkoop in het sociaal domein. Naast een ‘zomerschool’ zal er worden onderzocht of er behoefte bestaat aan een opleiding waarin zowel de juridische kennis als kennis en kunde over inkoop en over het sociaal domein bij elkaar komen.

Tot slot wordt er gepoogd de administratieve last van het inkopen van zorg te verminderen en het inkopen minder arbeidsintensief te maken door modellen te ontwikkelen voor de niet-beleidsmatige onderdelen van de inkoop en handreikingen op te stellen voor de beleidsmatige onderdelen. Dit draagt bij aan meer uniformiteit en kwaliteit van het inkoopproces.

Europees traject

Hugo de Jonge is voornemens om zaken die ook na implementatie van de bovenstaande maatregelen blijven knellen te bespreken met andere lidstaten en de Europese Commissie om te verkennen welke ruimte er is om binnen de aanbestedingskaders de onderliggende waarden van zorgverlening voorop te stellen.

Bron:

Kamerbrief Inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, Minister Hugo de Jonge (VWS)

Door:

Marieke Merkus, Europa decentraal

Meer informatie

Aanbesteden in het sociaal domein, Europa decentraal
Sociaal domein, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal
Uitspraak EU-Hof: zonder selectie geen sprake van aanbestedingsplichtige overheidsopdracht, nieuwsbericht Europa decentraal
Trend: meer kort gedingen in het kader van aanbestedingen zorginkoop, nieuwsbericht Europa decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein is een “last” voor gemeente Rotterdam, nieuwsbericht Europa decentraal