In 10 stappen op de hoogte: Stap 3: AGVV en steun voor breedbandinfrastructuur

29 november 2013Staatssteun

Per 1 juli 2014 hoeven decentrale overheden steun aan breedbandinfrastructuur mogelijk niet meer ter beoordeling aan de Europese Commissie aan te melden. Momenteel moeten deze steunmaatregelen in principe nog wel in Brussel worden gemeld op grond van de breedbandrichtsnoeren. De concept Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) bevat hier een vrijstelling voor. In dit derde artikel gaat Europa decentraal in op de decentrale gevolgen van deze nieuwe vrijstelling.

Huidig juridisch kader

In de breedbandrichtsnoeren wordt de financiering van breedbandprojecten en de toepassing van staatssteunregels beschreven. Zo geeft de Commissie inzicht in haar beleid ten aanzien van staatssteun voor de uitrol van traditionele basisbreedbandnetwerken.

Aanvullende criteria

Ook heeft de Commissie een aantal aanvullende criteria gesteld, waaraan steun voor de uitrol van zogenaamde Next Generation Access netwerken (NGA-netwerken) wordt getoetst. De breedbandrichtsnoeren zijn vorig jaar herzien. De vernieuwde richtsnoeren traden januari 2013 in werking.

Ontwerp AGVV: vrijstelling voor breedband

Investeringen ten behoeve van breedbandinfrastructuur zijn verenigbaar met de interne markt in de zin van art. 107 lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU). In art. 3 van de ontwerp AGVV is deze steun van de aanmeldingsplicht vrijgesteld. Volgens de Commissie brengt dit soort investeringssteun namelijk geen buitensporige verstoringen van het handelsverkeer en de mededinging met zich mee. Er moet dan wel aan de voorwaarden uit de ontwerp AGVV worden voldaan.

Doel vrijstelling voor breedband

De nieuwe vrijstelling voor breedband in de ontwerp AGVV is bedoeld ter bevordering van werkzaamheden met betrekking tot dit soort infrastructuur in gebieden waar geen vergelijkbare infrastructuur bestaat of naar verwachting in de nabije toekomst ook niet door marktpartijen zal worden uitgerold.

Voorwaarden

Bij het toewijzen van de steun dienen de voorwaarden uit de ontwerp AGVV te worden vervuld. Deze voorwaarden zijn in art. 3 en hoofdstuk I van de ontwerp AGVV uitgezet. Die voorwaarden zetten met name in op het beperken van de concurrentieverstoringen. De steun mag alleen worden toegewezen, nadat een open, transparante selectieprocedure heeft plaatsgevonden.

Toegang

Het netwerk moet technologisch neutraal zijn en er moet ‘wholesaletoegang’ zijn: toegang waarmee een exploitant de faciliteiten van een andere exploitant kan gebruiken. Die wholesaletoegang moet voor ten minste zeven jaar worden verleend. Het recht op toegang tot buizen of masten mag niet in de tijd worden beperkt.

Aanmerking komende kosten

Niet alle kosten die betrekking hebben op breedbandinfrastructuur zullen vrijgesteld worden van aanmelding. Kosten die mogelijk in aanmerking zullen komen om vrijgesteld te worden, zijn:

– Investeringskosten voor de ontwikkeling van passieve breedbandinfrastructuur;
– Investeringskosten van civieltechnische werkzaamheden voor breedband;
– Investeringskosten voor de uitrol van basisbreedbandnetwerken;
– Investeringskosten voor de uitrol van zeer snelle NGA-netwerken.

Aanmeldingsdrempel

De drempel om breedbandwerkzaamheden onder de ontwerp AGVV te plaatsen en daarmee vrijgesteld te zijn van aanmelding is 70 miljoen euro. Dit bedrag omvat de totale projectkosten rondom breedbandinfrastructuur. Steun die boven dit bedrag uitkomt, moet alsnog worden aangemeld bij de Europese Commissie.

Conclusie

Op dit moment dienen decentrale overheden steunverlening op grond van de EU richtsnoeren voor breedbandinfrastructuur aan te melden bij de Commissie. Met het nieuwe artikel in de ontwerp AGVV hoeven decentrale overheden steun aan breedbandnetwerken per 1 juli 2014 mogelijk niet meer ter beoordeling bij de Commissie aan te melden: een kennisgeving is dan voldoende.

Door:

Lisette Martens, Europa decentraal

Meer informatie:

Breedband en staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal
Voorwaarden AGVV, Staatssteun, Europa decentraal
Staatssteunagenda, Staatssteun, Europa decentraal
Ontwerp AGVV, Europese Commissie
EU-richtsnoeren betreffende breedbandnetwerken, Europese Commissie