In 10 stappen op de hoogte: Stap 4: AGVV en innovatieclusters

6 december 2013Staatssteun

Per 1 juli 2014 verruimen de mogelijkheden voor decentrale overheden om steun aan innovatieclusters te verstrekken. Deze verruimde mogelijkheden ontstaan doordat in de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) een vrijstelling voor innovatieclusters is toegevoegd. Steun op grond van de AGVV hoeft niet gemeld te worden bij de Europese Commissie. De nieuwe AGVV treedt medio 2014 in werking.

In dit vierde artikel in een serie van tien over de lopende staatssteunhervormingen, gaat Europa decentraal nader in op de mogelijkheden voor decentrale overheden die deze wijziging met zich mee brengt.

Wat zijn innovatieclusters?

Innovatieclusters bestaan uit verschillende ondernemingen die in een bepaalde sector en regio actief zijn en die tot doel hebben innovatieve activiteiten te stimuleren. Het stimuleren van innovatieve activiteiten kan onder andere plaatsvinden door het bevorderen van intensieve kruisbestuiving, het delen van faciliteiten en de uitwisseling van kennis en deskundigheid.

Huidige juridisch kader: Omnibus Decentraal Regeling (ODR)

Decentrale overheden kunnen reeds op basis van de ODR steun aan innovatieclusters verlenen zonder dat deze bij de Commissie moet worden aangemeld. De Commissie heeft de ODR op basis van de Communautaire Kaderregeling (verlopen) inzake staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I), met de interne markt verenigbaar verklaard. Naast steun voor innovatieclusters, kunnen decentrale overheden de ODR ook gebruiken voor andere soorten steun op het gebied van O&O&I.

Steun voor O&O&I

Het bovenstaande betekent dat decentrale overheden op dit moment steun voor O&O&I, die aan de voorwaarden uit de ODR voldoet, niet bij de Commissie hoeven aan te melden. Decentrale overheden zijn enkel verplicht dergelijke steun op de website van Europa decentraal te publiceren.

ODR en steun voor innovatieclusters

Op basis van de ODR kunnen decentrale overheden zowel investerings- als exploitatiesteun verlenen. Investeringssteun mag worden verleend ten behoeve van het opzetten, uitbreiden en aansturen van innovatieclusters. Exploitatiesteun kan worden verstrekt voor het aansturen van innovatieclusters.

Voorwaarden ODR

De steunintensiteit voor investeringssteun, die betrekking moet hebben op investeringen in grond, gebouwen, machines en uitrusting, mag niet meer dan 15% bedragen. In het geval het gaat om kleine of middelgrote ondernemingen, kan de steunintensiteit echter worden verhoogd.

Steunintensiteit

De steunintensiteit voor exploitatiesteun mag in het eerste jaar 100% bedragen, mits deze in vijf jaar tot nul afneemt. Is dat niet het geval, dan mag over vijf jaar steun met een intensiteit van niet meer dan 50% worden verstrekt.

Analyse en stimulerend effect steun

Voor zowel investerings- als exploitatiesteun, moet de steunverlenende autoriteit een analyse opstellen en openbaar maken met daarin aanvullende informatie over het innovatiecluster. Verder geldt voor steun onder de ODR dat hiervan moet worden aangetoond dat deze een stimulerend effect heeft.

Ontwerp AGVV: vrijstelling voor innovatieclusters

In de ontwerp AGVV is een vrijstelling opgenomen voor steun aan innovatieclusters (concept artikel 4). Als dit artikel in de uiteindelijke AGVV wordt opgenomen, kunnen decentrale overheden, naast de ODR, ook de AGVV gebruiken om vrijgestelde steun aan innovatieclusters te verlenen. Kennisgeving en rapportage zijn echter wel vereist voor steun die op basis van de AGVV wordt verleend.

Voorwaarden AGVV

Ook het nieuwe artikel in de AGVV maakt het mogelijk zowel investerings- als exploitatiesteun te verlenen. Investeringssteun mag voor de bouw of modernisering van innovatieclusters worden verleend, terwijl exploitatiesteun mag worden verstrekt voor het opereren van innovatieclusters.

In aanmerking komende kosten

De in aanmerking komende kosten waarvoor op basis van de nieuwe AGVV investeringsteun mag worden verleend zijn de kosten van de investeringen in immateriële en materiële activa. De in aanmerking komende kosten in het geval van exploitatiesteun zijn de personeels- en administratiekosten.

Steunintensiteiten

Voor investeringssteun bedraagt de maximale steunintensiteit 15%, die wederom kan worden verhoogd in het geval het gaat om steun aan kleine en middelgrote ondernemingen. Voor exploitatiesteun bedraagt de maximale steunintensiteit ten hoogste 50%. Tevens mag exploitatiesteun slechts voor een periode van vijf jaar worden verstrekt.

In het voorstel van de Commissie is verder bepaald dat voor steun aan innovatieclusters een aanmeldingsdrempel van 5 miljoen euro geldt.

Conclusie

Het artikel over innovatieclusters dat de Commissie aan de nieuwe AGVV wil toevoegen lijkt erg op de huidige module in de ODR over innovatieclusters. Zoals uiteengezet: als steun onder de ODR past, is de decentrale overheid alleen gehouden aan een publicatieverplichting op de website van Europa decentraal. Onder de nieuwe AGVV zijn een kennisgeving en jaarlijkse rapportage verplicht.

Europa decentraal houdt u via de website en de Europese Ster op de hoogte van verdere ontwikkelingen op O&O&I gebied.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Meer informatie:

Omnibus decentraal regeling, Europa decentraal
Onderzoek, innovatie en ontwikkeling, Staatssteun, Europa decentraal
Staatssteunagenda, Staatssteun, Europa decentraal
Ontwerp AGVV, Europese Commissie