In 10 stappen op de hoogte: Stap 6: de minimis

10 januari 2014Staatssteun

Op 1 januari 2014 is de nieuwe de-minimisverordening inwerking getreden. Op basis van deze verordening kunnen decentrale overheden ondernemingen tot een bepaald bedrag steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. In dit zesde artikel, in een serie van tien over de lopende staatssteunhervormingen, gaat Europa decentraal nader in op de gevolgen die de nieuwe de-minimisverordening voor decentrale overheden met zich meebrengt.

Steunplafond de-minimis

De Commissie heeft het steunplafond, zoals dat gold onder de oude de-minimisverordening (Nr. 1998/2006), niet gewijzigd. Dit betekent dat decentrale overheden ook onder de nieuwe de-minimisverordening ondernemingen tot 200.000 euro aan steun kunnen verlenen zonder dat er sprake is van staatssteun. Evenals onder de oude de-minimisverordening, geldt dit bedrag per onderneming over een periode van drie belastingjaren.

De-minimis register

Oorspronkelijk was de Commissie van plan om lidstaten onder het nieuwe de-minimis regime te verplichten een centraal register voor de-minimissteun op te stellen. In dit register zou informatie moeten worden opgenomen over alle door (decentrale) overheden verleende de-minimissteun. De Commissie heeft echter besloten het oude systeem van toezicht in stand te houden. Dit houdt in dat het opstellen van een de-minimisregister door lidstaten facultatief blijft en dat een de-minimisverklaring van de begunstigde onderneming ook afdoende is om de-minimissteun te kunnen verlenen.

Zelfstandige ondernemingen

Verder is interessant dat in de nieuwe de-minimisverordening het begrip ‘onderneming’ wordt verduidelijkt. In artikel 2 lid 2 van de verordening wordt uiteengezet wanneer er sprake is van één zelfstandige onderneming. Indien twee ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden, kan het voor de toepassing van de de-minimisverordening zo zijn dat deze ondernemingen als één zelfstandige onderneming moeten worden gezien. Voor decentrale overheden is het van belang te weten wanneer een onderneming zelfstandig is aangezien het de-minimisplafond van 200.000 euro per onderneming geldt.

Ondernemingen in moeilijkheden

In de oude de-minimisverordening was een bepaling opgenomen waardoor ondernemingen in financiële moeilijkheden werden uitgesloten van het toepassingsgebied van de verordening. In de nieuwe verordening is deze bepaling echter geschrapt. Dit houdt in dat decentrale overheden onder de nieuwe verordening wel de-minimissteun kunnen verstrekken aan ondernemingen in financiële moeilijkheden.

Leningen en garanties

Net als onder de oude de-minimisverordening het geval was, kan onder de nieuwe verordening ook steun vallen die is vervat in leningen en garanties. In tegenstelling tot de oude de-minimisverordening, maakt de nieuwe verordening het voor decentrale overheden mogelijk de verordening, onder voorwaarden, ook toe te passen op leningen en garanties die langer dan 3 jaar lopen. De voorwaarden hiervoor zijn uiteengezet in artikel 4 van de nieuwe de-minimisverordening.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat voor decentrale overheden veel bij oude blijft onder de nieuwe de-minimisverordening. Zo wordt het de-minimisplafond van 200.000 euro over drie jaar gehandhaafd en komt er geen verplichting tot het instellen van een centraal de-minimisregister. Daarnaast heeft de Commissie de nieuwe verordening aangegrepen om bijvoorbeeld het begrip ‘onderneming’ te verduidelijken.

Aangezien steun die voldoet aan de voorwaarden uit de de-minimisverordening geen staatssteun oplevert, hoeven decentrale overheden dergelijke steun niet bij de Commissie aan te melden. Ook hoeven zij geen kennisgeving te doen of over zulke steun te rapporteren. De toekomst zal uitwijzen of de nieuwe de-minimisverordening, zoals de Commissie beoogt, de administratieve lasten voor decentrale overheden zal verminderen.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Bron:

Nieuwe de-minimisverordening, Europese Commissie
Pers verklaring, Europese Commissie

Meer informatie:

De-minimisvrijstelling, vrijstellingen, Europa decentraal
De-minimis, staatssteun, Europa decentraal
Voorwaarden de-minimis, staatssteun, Europa decentraal
Praktijkvraag, Is de-minimissteun mogelijk bij garantstelling voor een lening ten behoeve van een duurzaam project, Europa decentraal