Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

In 10 stappen op de hoogte: Stap 9: steun voor de verwerking en afzet van landbouwproducten

31 januari 2014

Zoals vorige week besproken, blijft het voor decentrale overheden onder de ontwerp MKB Landbouwverordening mogelijk om te investeren in landbouwbedrijven die actief zijn in de primaire productie van landbouwproducten. Kunnen decentrale overheden onder de ontwerp MKB Landbouwverordening vervolgens ook steun verlenen voor de verwerking en afzet van geproduceerde landbouwproducten? Hier wordt in dit artikel nader op in gegaan.

Wat houdt de ‘verwerking en afzet van landbouwproducten’ in?

Allereerst wordt de verwerking van landbouwproducten in de ontwerp MKB Landbouwverordening omschreven als ‘elke bewerking van een landbouwproduct die een product oplevert dat nog steeds een landbouwproduct is’. Ten tweede wordt de afzet van landbouwproducten gedefinieerd als ‘het in voorraad hebben of uitstallen met het oog op verkoop, te koop aanbieden, leveren of op enige andere wijze op de markt brengen’.

Huidig juridisch kader

De huidige MKB Landbouwverordening is kort en bondig ten aanzien van de mogelijkheden voor steun voor de verwerking en afzet van landbouwproducten. Artikel 1 lid 1 van de huidige verordening bepaalt namelijk dat deze in principe niet van toepassing is op steun voor uitgaven met betrekking tot de verwerking of de afzet van landbouwproducten.

Ontwerp MKB Landbouwverordening

In het ontwerp van de Commissie voor een nieuwe MKB Landbouwverordening is wél een artikel gewijd aan de steunmogelijkheden voor de verwerking en afzet van landbouwproducten. Deze bepaling (artikel 17) maakt het voor decentrale overheden mogelijk steun te verlenen voor ‘materiële of immateriële investeringen’ in verband met de verwerking en de afzet van landbouwproducten. Naar verwachting treedt deze verordening medio 2014 in werking.

Alleen kennisgeven

Steun die aan de voorwaarden uit artikel 17 van de ontwerp MKB Landbouwverordening voldoet, is verenigbaar met de interne markt en hoeft niet te worden aangemeld bij de Commissie. Decentrale overheden kunnen in dat geval met een kennisgeving volstaan.

In aanmerking komende kosten

In verband met de verwerking en afzet van landbouwproducten, kunnen decentrale overheden, op grond van artikel 17 lid 6 van de ontwerp MKB Landbouwverordening, voor de volgende kosten steun verlenen:

– Kosten van de bouw, verwerving, inclusief leasing, of verbetering van onroerende goederen;
– Kosten van de aankoop van tweedehands materieel en de koop of huurkoop van machines en uitrusting;
– Kosten gemaakt in verband met de bovengenoemde kosten, zoals kosten voor architecten, ingenieurs, adviseurs en voor advies over ecologische en economische duurzaamheid;
– De volgende immateriële en investeringskosten: de aankoop of ontwikkeling van computerprogrammatuur en verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en handelsmerken.

Steunbedrag

Artikel 4 van de ontwerp MKB Landbouwverordening bepaalt dat per investeringsproject maximaal 7,5 miljoen euro aan steun voor investeringen in verband met de verwerking en de afzet van landbouwproducten mag worden verstrekt.

Steunintensiteit

Uit artikel 17 lid 10 van de ontwerp MKB Landbouwverordening volgt dat de toegestane steunintensiteiten verschillen al naar gelang het gebied waarin de steun wordt verleend. Voor Nederland geldt dat steunintensiteit niet meer dan 40 % van de in aanmerking komende kosten mag bedragen. Echter, uit artikel 17 lid 11 blijkt dat deze steunintensiteit in sommige gevallen met 20 % kan worden verhoogd. Bijvoorbeeld in het geval het gaat om concrete acties die worden ondersteund in het kader van het Europees innovatiepartnerschap.

Algemene toepasbaarheid

Steun verleend onder artikel 17 van de ontwerp MKB Landbouwverordening moet ter beschikking staan van alle landbouwsectoren. De steun mag dus niet worden beperkt tot specifieke landbouwproducten. Dit volgt uit lid 8 van artikel 17 van de ontwerp MKB Landbouwverordening.

Conclusie

Zoals reeds in een eerder bericht in deze reeks is aangegeven, worden in de ontwerp MKB Landbouwverordening een aantal nieuwe steuncategorieën vrijgesteld van aanmelding bij de Commissie. Steun voor investeringen in verband met de verwerking en de afzet van landbouwproducten is hier één van. De voorwaarden waaronder decentrale overheden zulke steun kunnen verlenen staan in artikel 17 van de ontwerp MKB Landbouwverordening. Indien hieraan wordt voldaan, is de steun met de interne markt verenigbaar en uitgezonderd van aanmelding bij de Commissie.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Landbouw, Staatssteun, Europa decentraal
Ontwerp MKB Landbouwverordening, Europese Commissie

Artikelenreeks Europa decentraal in 10 stappen op de hoogte over de:

AGVV en cultuur
AGVV en sport
AGVV en breedband infrastructuur
AGVV en innovatieclusters
AGVV en Interreg/EFRO
De-minimis
Verbreding MKB Landbouwverordening
Investeringen in landbouwbedrijven actief in de primaire productie van landbouwproducten

Informatiebijeenkomst

Europa decentraal organiseert op donderdag 20 maart een gratis informatiebijeenkomst over de herzieningen die de Europese Commissie op staatssteungebied wil doorvoeren.

X