Innovatief aanbesteden in de afvalsector: PPI4Waste biedt hulp met nieuwe platforms

9 november 2015Aanbesteden Milieu

Onlangs zijn door het Promotion of Public Procurement of Innovation for Resource Efficiency Waste Treatment (PPI4Waste) twee platforms opgericht om een samenwerking tussen experts voor innovatie op het gebied van afvalmanagement te bewerkstelligen. Het gaat om de platforms ‘Interest Group’ en de ‘Purchasing Community’. Decentrale overheden kunnen zich bij deze platforms aansluiten om zo tot innovatieve oplossingen voor afvalbeheer te komen.

Wat is PPI4Waste?

PPI4Waste is een project dat gesubsidieerd wordt door de Europese Unie vanuit het Europese Horizon 2020 programma. In Nederland is het ministerie van Infrastructuur en Milieu onder andere betrokken bij dit project. Het doel van PPI4Waste is om innovatie in grondstoffenbeheer, afvalpreventie, hergebruik en recycling te bevorderen. Dit moet bereikt worden door overheden te helpen bij het strategisch aanbesteden van afvaldiensten. Hiertoe faciliteert PPI4Waste het delen van kennis over innovatief aanbesteden in de afvalsector zelf en onder aanbestedende partijen. Dit doen zij onder andere via hun website en tijdens workshops.

Decentrale overheden en afval

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol op het gebied van afval, zoals afvalbeheer. Gemeenten kunnen binnen de landelijke kaders een eigen beleid voor afvalpreventie en –scheiding ontwikkelen. Provincies maken bijvoorbeeld milieubeleid, verlenen vergunningen en houden toezicht. Voor de uitvoering van taken op het gebied van afvalstoffen is voor decentrale overheden de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen het meest van belang. De Nederlandse afvalregelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.

Aanbesteden en innovatie

Decentrale overheden kunnen bij het aanbesteden van afvaldiensten innovatieve oplossingen bevorderen. De door PPI4Waste opgerichte platforms kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Decentrale overheden kunnen innovatieve aanbiedingen bijvoorbeeld aantrekken door technische specificaties te stellen (art. 23 Richtlijn 2004/18), of door varianten op het standaardbestek toe te staan (art. 24 Richtlijn 2004/18).

Ook kunnen bij de beoordeling van de gunningscriteria (art. 53 van Richtlijn 2004/18) innovatieve elementen gewogen worden. Hierbij is het wel van belang dat de beginselen van gelijke behandeling, transparantie, objectiviteit en proportionaliteit in acht moeten worden genomen

Nieuwe richtlijn 2014/24

De nieuwe Aanbestedingsrichtlijn 2014/24 bevat ook mogelijkheden en instrumenten om innovatieve oplossingen te bevorderen.
De nieuwe richtlijn bevat bijvoorbeeld een nieuwe procedure, het innovatiepartnerschap (zie art. 31 richtlijn 2014/24). De bedoeling van de nieuwe procedure is dat de aanbestedende dienst via een aanbestedingsprocedure een partnerschap aangaat voor de ontwikkeling en vervolgens ook de aankoop van nieuwe innovatieve producten, diensten of werken, zonder dat nog een afzonderlijke aanbestedingsprocedure nodig is voor de aankoop.

Zie voor meer informatie ook deze notitie over de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.

PPI4Waste heeft de platforms ‘Interest Group’ en ‘Purchasing Community’ opgericht om bij te dragen aan het hierboven genoemde doel. Beide platforms maken gebruik van het Procurement Forum, een online netwerkruimte om de uitwisseling van kennis te faciliteren.

Wat is de Interest Group?

De Interest Group is een groep voor alle belanghebbenden die te maken hebben met afvalmanagement. Dit zijn bijvoorbeeld gemeentelijke afvaldeskundigen, inkopers en beleidsmakers. De ‘Interest Group’ heeft als doel om kennis en uitwisseling van informatie te bevorderen door belanghebbenden met elkaar in contact te brengen. Via het platform kunnen belanghebbenden met elkaar in contact komen om kennis en ervaring uit te wisselen.

Wat is de Purchasing Community?

De Purchasing Community is een platform specifiek gericht voor inkopers die betrokken zijn bij de aanbesteding van afvalbeheeroplossingen in de publieke sector. Leden van de groep kunnen kennis over innovatieve oplossingen in de markt delen en deelnemen aan online seminars, bijeenkomsten en trainingen.

Door:

Rosanne Witteveen en Merit van Veen, Europa decentraal

Bron:

Launch of the Interest Group and Purchasing Community, PPI4Waste

Meer informatie:

Afvalstoffen, Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, Europa decentraal
Aanbesteden, Europa decentraal
Website, PPI4Waste
Nieuwe communities voor innovatie in afvalsector, Afvalonline
PPIWaste biedt overheden hulp bij innovatief aanbesteden, Afvalonline