Input gevraagd voor Plan van Aanpak MVI 2021-2025

17 december 2019Aanbesteden Duurzaamheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een enquête gepubliceerd in het kader van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het ministerie wil vernemen in hoeverre het concept speelt bij aanbestedende diensten.

Enquête

Het ministerie van IenW wil inventariseren in hoeverre aanbestedende diensten inzetten op MVI – en wat voor behoeften zij eventueel nog hebben in dat kader. Aanbestedende diensten worden daarom verzocht deze enquête in te vullen. De uitkomsten worden verwerkt in een openbaar rapport. Deze resultaten zullen worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe Plan van Aanpak MVI 2021-2025. Om het Plan van Aanpak beter aan te laten sluiten op de realiteit wordt onder andere gevraagd welke activiteiten en instrumenten een aanbestedende dienst het beste helpen om MVI te realiseren, bijvoorbeeld het MVI-jaarcongres of regiobijeenkomsten.

Tevens wordt geïnventariseerd hoe goed het concept van MVI in een organisatie is geïntegreerd. Inkopers krijgen de kans om aan te geven waar zij nog behoefte aan hebben om maatschappelijk verantwoord in te kunnen kopen – zowel vanuit de organisatie zelf, als vanuit de Rijksoverheid.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

MVI houdt in dat rekening wordt gehouden met de sociale effecten en milieu- en klimaatgerelateerde aspecten van een overheidsopdracht bij het inkopen en aanbesteden. Het manifest MVI formuleert doelstellingen met betrekking tot MVI en is door een groot aantal overheidsorganen, gemeenten, provincies en waterschappen ondertekend. Deze doelen lopen tot 2020, parallel aan het Plan van Aanpak MVI 2015-2020. In mei 2019 zijn de Rijksbrede criteria voor MVI geactualiseerd. Onder meer is aandacht besteed aan nieuwe criteria voor het betrekken van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Kenniscentrum Europa decentraal schreef daar eerder al een nieuwsbericht over.

Door:

Bram Schreuder en Marieke Merkus, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

MVI-enquête, Ministerie van Infrastructuur Waterstaat en CE Delft

Meer informatie:

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Maatschappelijk aanbesteden, Kenniscentrum Europa decentraal
Hoe kunnen decentrale overheden door aanbestedingen bijdragen aan de energietransitie?, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal
Hoe uw organisatie nog beter maatschappelijk verantwoord kan inkopen?, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal