Internetconsultatie Wet markt en overheid

4 september 2017

Vrijdag 1 september is het wetsvoorstel voor een gewijzigde Wet markt en overheid voor consultatie open gesteld. Met het wetsvoorstel wordt de algemeenbelanguitzondering in de wet markt en overheid (hoofdstuk 4b Mededingingswet) aangescherpt via motiveringseisen, komt er meer inspraak voor ondernemers en een verplichte periodieke evaluatie van gemaakte uitzonderingen.

Internetconsultatie

De consultatie is geopend tot 27 oktober 2017. Iedereen kan participeren in de internetconsultatie. De volgende doelgroep wordt door de regeling geraakt:

  • Overheden die economische activiteiten uitvoeren;
  • Ondernemers waarmee de overheid (potentieel) in concurrentie treedt;
  • Ondernemingen die voornemens zijn een concentratie te voltrekken;
  • Degenen die worden geraakt door een zuiver nationale overtreding van het mededingingsrecht.

Wet markt en overheid

Decentrale overheden die economische activiteiten verrichten moeten zich houden aan de gedragsregels Markt en Overheid, die zijn opgenomen in de Mededingingswet. Deze regels vullen de Europese mededingingsregels aan. De Wet markt en overheid is op 1 juli 2012 in werking is getreden. Sinds 1 juli 2014 geldt deze wet zowel voor bestaande activiteiten als voor nieuwe activiteiten. Meer informatie kunt u hier vinden.

Evaluatie Wet Markt en Overheid

De minister van Economische Zaken heeft een evaluatie van de Wet markt en overheid laten uitvoeren over de periode 2012 tot en met 2015. Daarbij is onderzocht in welke mate de wet bijdraagt aan het creëren van zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen particuliere ondernemingen en overheden die als aanbieder van goederen of diensten aan derden optreden. Ook wordt in het onderzoek aandacht besteed aan de vraag of de gekozen instrumenten adequaat zijn voor het te bereiken doel. De uitkomst van het onderzoek is dat de wet heeft bijgedragen aan het creëren van meer gelijke concurrentieverhoudingen, maar dat er vanuit de optiek van de markt nog veel problemen blijven bestaan. Een van de kritiekpunten is het gebruik van de algemeenbelanguitzondering door overheden. De minister heeft in een Kamerbrief van 3 juni 2016 naar aanleiding van de evaluatie het voornemen geuit om in een wetsvoorstel de algemeenbelanguitzondering aan te scherpen.

Verlenging werkingsduur Wet Markt en Overheid

De Wet markt en overheid zou oorspronkelijk vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding komen te vervallen. Dit betekende dat de bepalingen met betrekking tot de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet per 1 juli 2017 zouden vervallen. Het aangekondigde wetsvoorstel van de minister was er niet op tijd en kon dus ook niet in werking treden voor 1 juli 2017. Om te voorkomen dat er gat zou ontstaan tussen het vervallen van de wet en de inwerkingtreding van een nieuw wetsvoorstel, heeft de minister er voor gekozen om de huidige wet met twee jaar te verlengen.Het ontwerpbesluit van 14 november 2016 verlengt de werkingsduur van de wet tot 1 juli 2019.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen, Europa decentraal

Bron:

Internetconsultatie

Meer informatie:

Europees mededingingsrecht, Europa decentraal
Nieuwsbericht: Ontwerpbesluit voor verlenging Wet Markt en Overheid, Europa decentraal
Nieuwsbericht: Evaluatie Wet MenO: bijdrage wet ‘suboptimaal’, Europa decentraal
Ontwerpbesluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet van 14 november 2016
Kamerbrief 3 juni 2016, Tweede Kamer
Mededingingswet
Internetconsultatie, Rijksoverheid