Jaarverslag 2016 derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

Het Regiebureau POP heeft het jaarverslag 2016 van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gepubliceerd. POP3 schetst de prioriteiten van Nederland voor het gebruik van € 1,3 miljard publieke financiering. Deze financiering is beschikbaar gesteld voor de periode 2014-2020.

POP3

POP3 is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot en met 2020, met een uitloop tot en met 2023. POP3 levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovatie in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is de Nederlandse uitwerking van het Europese landbouwbeleid. Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Het POP maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor subsidie uit dit fonds.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het ELFPO valt onder zowel de bepalingen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) als onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB bestaat uit twee pijlers. Onder de eerste pijler vallen de Inkomensondersteuning en het Markt- en prijsbeleid. Onder de tweede pijler valt POP.

Verstrekken van POP3-subsidies

De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van POP3-subsidies. Voor POP3 is voor de periode van 2014 tot 2020 voor Nederland per jaar circa € 85 miljoen beschikbaar uit het ELFPO. Binnen het POP is er ruimte voor lidstaten om binnen de kaders een eigen invulling te geven aan het plattelandsbeleid. Het budget wordt in Nederland over vijf thema’s verdeeld:

  1. versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht;
  2. jonge boeren;
  3. natuur en landschap;
  4. verbetering van de waterkwaliteit;
  5. LEADER (lokale initiatieven).

Belangrijkste gebeurtenissen POP3 in 2016

In 2016 heeft het POP3 zich goed kunnen ontwikkelen, valt te lezen in het jaarverslag van het directiebureau POP. Onder meer dankzij de toenemende samenwerking tussen de provincies, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De provincies hebben een belangrijke rol. Zij stellen het geld beschikbaar, doen de openstellingen en begeleiden de aanvragers. De belangrijkste gebeurtenissen van 2016 worden hieronder kort samengevat.

128 nieuwe openstellingen

De uitvoering van POP3 is in 2016 gestart met 128 nieuwe openstellingen. Zo konden er subsidies worden aangevraagd voor projecten op het gebied van kennisoverdracht en voorlichting, kwaliteitsverbetering van landbouwproducten, investeringen, agromilieu en klimaatmaatregelen, samenwerken met onder andere kennisinstellingen, risicobeheer en sociale inclusie op het platteland.

Afwikkeling POP2 projecten

In 2016 zijn twaalf overgangsdossiers van POP2 afgewikkeld voor een bedrag van € 11,4 miljoen. Het ging hierbij om langlopende projecten rond herverkaveling en verbetering van de infrastructuur.

Veranderingen in EU-regelgeving en invoering Handboek Selectiecriteria

De provincies hebben samen met de RVO en het Rijk een Handboek selectiecriteria opgesteld, waarin het richtsnoer van de Commissie over het toepassen van de selectiecriteria (art. 49 richtsnoer 1305/2013) en de tendersystematiek zijn uitgewerkt.

Goedkeuring programmawijziging

Op 6 januari 2016 heeft de Commissie een aanpassing van het programma goedgekeurd. Hierdoor kunnen extra middelen ingezet worden voor verbetering van de waterkwaliteit en kwaliteitsregeling kalverensector. Met de programmawijziging is ook de systematiek voor Agromilieu- en klimaatmaatregelen gewijzigd van individuele naar collectieve contracten.

Eerste tussen doelen voor 2018 behaald

Nederland heeft in 2016 de eerste tussen doelen voor 2018 rond ecosystemen, risicobeheer door boeren en sociale inclusie op het platteland behaald.

Communicatie POP3

Ook heeft Regiebureau POP in 2016 het communicatieplan 2014-2020 uitgewerkt. Communicatie wordt gezien als een belangrijk middel om de effectiviteit en het draagvlak van het POP te vergroten. De strategie is gericht op het vormen van één Netwerk Platteland. Daarmee is invulling gegeven aan de Europese verplichting om een communicatiestrategie te implementeren.

Door:

Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Jaarverslag over de uitvoering 2016: Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, Regiebureau POP

Meer informatie:

ELFPO, Europa decentraal
Landbouw, Europa decentraal
Plattelandsontwikkeling, Europa decentraal
Landbouw Europese Subsidies, Europa decentraal
Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt, nieuwsbericht Europa decentraal
Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten? Praktijkvraag Europa decentraal
Plattelands Ontwikkelings Programma, Regiebureau POP