Jaarverslag 2017 Kenniscentrum Europa decentraal

26 maart 2018

Ook in 2017 heeft kenniscentrum Europa decentraal weer veel medewerkers van (de)centrale overheden geholpen met thema’s als staatssteun, aanbestedingen en natuurlijk de nieuwe privacywetgeving. Bent u benieuwd naar het afgelopen jaar van het kenniscentrum? Lees het jaarverslag 2017.

Interesse in Europees recht en beleid blijft groeien

In 2017 bestond kenniscentrum Europa decentraal 15 jaar. Het thema ‘Europees recht beter geregeld’ werd centraal gesteld in de lustrumviering van het kenniscentrum die plaatsvond in het Diligentia-theater in Den Haag. Ook het afgelopen jaar zag het kenniscentrum weer een groeiende belangstelling bij de doelgroep voor (de toepassing van) Europees recht en beleid. Nog nooit was het aantal websitebezoeken zo hoog. Het aantal paginaweergaven is toegenomen met 39% ten opzichte van het jaar 2016. Ook het aantal gestelde vragen via de helpdesk en tijdens bijeenkomsten bereikte wederom een piek. De meeste vragen werden gesteld over staatssteun (38%), aanbestedingen (30%) en informatiemaatschappij/privacy (12%). Daarnaast constateerde Europa decentraal dat interactie met doelgroepen via social media steeds belangrijker wordt, gezien de groeiende aantallen volgers, weergaven en interacties. Tot slot is het aantal abonnees op de nieuwsbrief de Europese Ster met 10% gestegen ten opzichte van 2016.

Toenemend gebruik vrijstellingsmogelijkheden staatssteun

In 2017 heeft het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal een recordaantal kennisgevingen begeleid. Gemeenten en provincies maakten in 2017 wederom meer gebruik van vrijstellingsmogelijkheden wat heeft geresulteerd in 227 kennisgevingen. Het merendeel van de kennisgevingen in 2017 had betrekking op een individuele steunmaatregel (ad hoc steun). Daarnaast worden de vrijstellingsverordeningen vaak ingezet om steunregelingen kennis te geven. Provincies maken het meest gebruik van de kennisgevingsprocedure, maar ook gemeenten en managementautoriteiten passen de vrijstellingsverordeningen in toenemende mate toe. De precieze aantallen en percentages zijn terug te vinden in de kennisgevingen-barometer op de website van Europa decentraal.

Bestsellers: Praktijkvraag en EUrrest van het jaar 2017

Europa decentraal publiceert al sinds enige jaren wekelijkse praktijkvragen en maandelijkse EUrresten. Deze publicaties worden altijd goed gelezen. Zo ook in 2017 weer. Met de praktijkvragen beantwoordt Europa decentraal praktijkgerichte vragen die vaak gesteld worden, actueel zijn of extra aandacht verdienen. In de rubriek EUrrest attendeert Europa decentraal decentrale overheden op actuele ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie. De meest gelezen praktijkvraag in 2017 was Wat houdt Best Value Procurement (BVP) conform de (Europese) aanbestedingsregels in? Het populairste EUrrest van 2017 ging over het feit dat overheden niet zomaar mogen verplichten om (locatie)gegevens te bewaren.

Nieuw bij het kenniscentrum: Brexit en BNC

In het jaar 2017 is Europa decentraal ook wederom begonnen met nieuwe, goede dossiers. Zo richtte Europa decentraal in het afgelopen jaar op verzoek van het ministerie van BZK en in afstemming met koepels het Brexit-loket op om decentrale overheden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent het vertrek van het VK uit de EU, en de invloed daarvan op de decentrale praktijk. Verder is het kenniscentrum vorig jaar gestart met ondersteuning aan BZK en de koepels ten behoeve van het BNC-overleg (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen). De rol van Europa decentraal hierin is het leveren van input over de mogelijke uitwerking van Europese regelgevings- en beleidsvoorstellen en wijzigingen in de decentrale praktijk, en het duiden van mogelijke trends en knelpunten.

Betere Europese regels en beleid

Ook in 2017 was er vanuit de signalerende functie van Europa decentraal weer meer aandacht voor betere regelgeving. Niet alleen via BNC en het Signaleringsloket, maar bijvoorbeeld ook op lustrumcongres en in de ondersteuning van het kenniscentrum aan Urban agenda-partnerschappen door relevante input te leveren. Tot slot is vermeldenswaardig dat Europa decentraal op 9 mei 2017 de VNG Europa Prijs ontving voor haar Bridge!-project. De VNG Europa Prijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan organisaties of personen die zich onderscheiden door hun betrokkenheid bij Europa. In het Bridge!-rapport werden negen concrete vraagstukken in kaart gebracht die spelen bij decentrale overheden. Volgens de VNG voorziet Europa decentraal met dit project de partnerschappen onder de UEAU van concrete inzichten over de uitwerking van Europees recht in de praktijk.
U kunt het jaarverslag 2017 van Europa decentraal inzien op de website.