Jeugdbescherming: kan dit zonder Europese aanbesteding?

Kan het inkopen van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgezonderd van de Europese aanbestedingsplicht? Op deze vraag willen het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) antwoord.

Aanleiding onderzoek

De beide ministeries hebben in samenwerking met de VNG een extern bureau gevraagd een advies te geven met betrekking tot de (Europese) aanbestedingsplicht voor de inkoop van jeugdzorg. Dit onderzoek van VenJ, VWS en VNG sluit aan bij een motie van PvdA en CDA om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden voor dialooggerichte gunningen, raamovereenkomsten en vereenvoudigde aanbestedingsprocedures voor de inkoop van jeugdhulp. Verschillende Kamerleden hebben eerder kritische noten geplaatst bij het verplicht Europees aanbesteden van de jeugdzorg.

Onderzoek

In het onderzoek wordt in de eerste plaats gekeken naar de mogelijkheden om diensten in te kopen binnen het Europese aanbestedingsrecht. Bijvoorbeeld door middel van dialooggerichte gunning (zorgaanbieders gaan in dialoog met gecertificeerde instellingen) of door het gebruik van raamovereenkomsten. Daarnaast wordt er bekeken of er meer ruimte is voor regulering onder de richtlijn. Uiterlijk in juli 2017 worden de uitkomsten van het advies verwacht.

Aanbesteden in het sociale domein

Gemeentes zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hiervoor is de Jeugdwet vastgesteld. Het inkopen van jeugdzorg wordt in principe aangemerkt als een overheidsopdracht voor sociale en specifieke diensten. Dit betekent dat voor opdrachten boven de € 750.000,- Europees zal moeten worden aanbesteed. Hiervoor geldt al een verlichte aanbestedingsprocedure.

Volgens Staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) laten de Europese aanbestedingsregels het toe om vooraf met elkaar om tafel te gaan, mits de transparantie gewaarborgd wordt.

Zorgen over aanbestedingsplicht

Het Europees aanbesteden binnen het sociale domein zorgt al langere tijd voor onrust bij gemeentes. Recentelijk gaf onder andere de gemeente Rotterdam aan af te willen van de aanbestedingsplicht voor het inkopen van kleinschalige zorg, kinderbescherming en wijkteams.

Bron:

Jeugdbescherming zonder Europese aanbesteding, Binnenlands Bestuur

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Tiemen Peters, Europa decentraal

Meer informatie:

Aanbesteden in het sociaal domein is een last voor gemeente Rotterdam, Nieuwsbericht Europa decentraal
Gerechtshof: disproportionaliteit aanbestedingen jeugdzorg door gemeenten, Nieuwsbericht Europa decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Europa decentraal
Sociale en andere specifieke diensten, Europa decentraal
Factsheet nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn en gevolgen voor inkoop jeugd en Wmo, VNG en Europa decentraal