Europese rechtspraak

Publicatie: 30 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 2 juli 2015. Prejudiciele zaak C-199/15. Deze zaak gaat over artikel 24 richtlijn 2004/18 en artikelen 49 en 56 VWEU. Is het in strijd met het EU-recht dat er een nationale wettelijke regeling bestaat op grond waarvan voor een aanbestedingsprocedure mag worden verzocht om een getuigschrift, door de sociale zekerheidsinstanties opgesteld, en een aanbestedende dienst verplicht is om een getuigschrift aan te merken waaruit blijkt dat in het verleden een schending van de bijdragebetalingsvoorschriften is begaan waarvan de ondernemer geen weet had, en die zich op tijdstip van de gunning niet langer voordeed ?