Europese rechtspraak

Publicatie: 7 december 2016

Door:


HvJ EU, 15 oktober 2009. Zaak C-138/08. Het Hof heeft in deze zaak bepaald dat er van de verplichting om een minimumaantal geschikte gegadigden toe te laten voor een opdracht volgens de procedure van gunning via onderhandelingen kan worden afgeweken als de aanbestedende dienst aan de economische en technische voorwaarden voor deze procedure heeft voldaan.

De zaak

Er werd een opdracht geplaatst volgens de procedure van gunning via onderhandelingen. Het minimale aantal ondernemers (gegadigden) dat kon worden uitgenodigd was drie, het maximumaantal vijf. Uiteindelijk meldden zich vijf gegadigden. Er werden echter slechts twee gegadigden geschikt geacht.

Bezwaar

Een van de ongeschikt bevonden partijen diende bezwaar in. Zij voerden aan dat de procedure niet voortgezet kon worden, omdat het minimale aantal geschikte gegadigden niet was bereikt.

Hof

Het Hof bepaalt dat de aanbestedende dienst de procedure toch kan voortzetten. Ook al wordt de vastgestelde benedengrens niet bereikt. De gegadigden kunnen gewoon worden uitgenodigd om over de voorwaarden van de opdracht te onderhandelen.