Zaak Coname

HvJ-EG, 21 juli 2005. Zaak-231/03. Deze zaak gaat over het direct toewijzen van een concessie, zonder het volgen van een aanbestedingsprocedure, en de bijhorende eisen van transparantie.

De zaak

De gemeente Cingia de Botti heeft in 1999 een concessie direct toegewezen aan Padania, een gelieerde vennootschap. De concessie bestond uit het beheer van de gasdistributie en het onderhoud van de installaties voor de distributie van methaangas. Het Hof moet nagaan of bij de directe toewijzing wel voldaan is aan de eisen van transparantie.

Hof

Volgens het Hof betekenen de eisen van transparantie niet per se een verplichting tot het volgen van een aanbestedingsprocedure. Maar een onderneming in een andere lidstaat dan de Italiaanse republiek moet wel vóór de toewijzing ervan toegang krijgen tot alle informatie over de concessie. Op deze manier zou de onderneming, als zij zou willen, interesse voor de concessie kunnen tonen (r.o. 21).

De minimis grens

Het Hof introduceert een ‘de-minimis’ grens waarbij de inbreuk op het EG-verdrag te klein en te toevallig is om te spreken van een schending van de bepalingen van het vrij verkeer. Een specifieke grens/drempel geeft de Europese rechter echter niet aan.

Eerlijke concurrentie

Het Hof refereert aan het feit dat de aanbestedingsregels zijn opgesteld om binnen de EU de vrije, eerlijke concurrentie te stimuleren. Dit ten behoeve van de totstandkoming van een interne markt. Het beginsel van gelijke behandeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In deze zaak werd een opdracht direct gegund aan een gelieerde instelling. De aanbestedingsregels werden niet toegepast. Dit heeft tot gevolg dat de private onderneming die kapitaal heeft ingebracht, een oneerlijk voordeel geniet tegenover zijn directe concurrenten.

Volgens het Hof is een inbestedingszaak in strijd met bepalingen uit het EG-verdrag wanneer niet is voldaan aan de eisen van transparantie

X