Kabinet promoot klimaatneutraal en circulair inkopen

Het kabinet wil met publieke organisaties en overheden een stap zetten in de richting van een klimaatneutrale en circulaire economie. Om publieke organisaties en overheden te stimuleren om in 2018 duurzamer in te kopen stelt het kabinet € 5 miljoen uit de klimaatgelden van het regeerakkoord beschikbaar.

Ondersteuning om maatschappelijk verantwoord in te kopen

Met het beschikbaar stellen van een budget voor klimaatneutraal en circulair aanbesteden wordt er een impuls gegeven aan de doelstelling om maatschappelijk verantwoord in te kopen en het daarbij behorende manifest.

Dankzij het nieuwe initiatief van het kabinet krijgen ongeveer honderd inkoopprojecten van decentrale overheden en publiekrechtelijke organisaties in 2018 de kans op ondersteuning bij duurzame aanbestedingen. Deze projecten ontvangen praktische ‘on-the-job’ ondersteuning. Assistentie kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het vergroten van kennis over duurzaamheid en circulaire economie of het begeleiden van marktconsultaties en verkenningen.

Verder kunnen deelnemers participeren in zogenaamde thematische leernetwerken. In een leernetwerk worden ervaringen gedeeld en onderzoeken gedaan naar innovatieve concepten, al dan niet in samenwerking met de markt.

Voorwaarden voor deelname

Zowel zelfstandige overheden als samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen zich aanbieden voor het inkoopproject in het kader van klimaatneutraal en circulair inkopen.

De aanbestedende diensten ontvangen uitsluitend ondersteuning bij aanbestedingen die een wezenlijk effect hebben op circulariteit en/of CO2-besparing. Productgroepen waarin relatief veel grondstoffen- en/of CO2-reductie te verwachten valt, zijn onder andere:

  • ICT
  • Gebouwen
  • Catering
  • Vervoer
  • Energie
  • Grond-, weg- en waterbouw
  • Kantoorinrichting
  • Bedrijfskleding

In de Klimaatenveloppe op de website van expertisecentrum Pianoo vindt u meer informatie over de voorwaarden voor deelname.

Door:

Matthijs Binnema en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018, brief staatssecretaris Van Veldhoven (IenW)
Start ook met klimaatneutraal en circulair inkopen, nieuwsbericht Rijksoverheid

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Duurzaam aanbesteden, Europa decentraal
Circulaire economie, Europa decentraal
Milieucriteria, Europa decentraal
Sociale criteria, Europa decentraal
Vervolgstappen maatschappelijk verantwoord inkopen, nieuwsbericht Europa decentraal
Rapport Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: minstens 4,9 megaton minder CO2-uitstoot, nieuwsbericht Europa decentraal
Maatschappelijk verantwoord inkopen, Pianoo