Nieuws

Publicatie: 9 januari 2020

Door:


Decentrale overheden kunnen met de handhavings- en detacheringsrichtlijnen geconfronteerd worden wanneer zij als werkgever bepaalde verplichtingen uit de handhavingsrichtlijn moeten naleven. Dit gebeurt bij het aannemen van gedetacheerde personen uit andere lidstaten of bij het detacheren van personen naar organisaties over de grens. Het kabinet publiceerde onlangs een reactie op de Commissie-evaluatie van de toepassing van deze richtlijnen, en is van plan om een meldloket in te stellen om het delen van informatie over grensoverschrijdende medewerkers tussen lidstaten verder te verbeteren.

[su_box title=”Handhavings- en detacheringsrichtlijn” box_color=”#c8ced2″ title_color=”#ffffff”]De detacheringrichtlijn (96/71 EG) uit 1996 legt een reeks basisarbeidsvoorwaarden vast voor gedetacheerde werknemers om hen te garanderen dat hun werkgever bepaalde beschermingsvoorschriften in acht neemt van de lidstaat waar zij gedetacheerd zijn. De handhavingsrichtlijn (2014/67/EU) biedt lidstaten instrumenten om de detacheringsrichtlijn beter te handhaven, sociale bescherming van gedetacheerde werknemers te verbeteren en oneerlijke concurrentie te bestrijden.[/su_box]

Evaluatie Commissie

Behalve op de toepassing en implementatie van de handhavingsrichtlijn wordt in de evaluatie van de Commissie ook, zover de beschikbare gegevens dit toestaan, ingegaan op de vraag in hoeverre de maatregelen van de lidstaten in de praktijk effectief zijn geweest. De Commissie concludeert in haar verslag dat alle lidstaten de handhavingsrichtlijn hebben omgezet waardoor een betere detacheringsrichtlijn kan worden gehandhaafd. Door het invoeren van administratieve eisen en controlemaatregelen zijn de lidstaten nu beter in staat om toezicht te houden op de naleving van de regels en de rechten van werknemers te garanderen.
Om de handhaving van de detacheringsrichtlijn verder te verbeteren geeft de Commissie aan dat zij maatregelen zal nemen die de grensoverschrijdende administratieve samenwerking bevorderen en vergemakkelijken, met name via de onlangs opgerichte Europese Arbeidsautoriteit. Die zal toezicht houden op de handhaving van Europese regels voor grensoverschrijdende arbeid.

Omzetting handhavingsrichtlijn in de WagwEU

De handhavingsrichtlijn is door alle lidstaten omgezet in nationaal recht. In Nederland is de handhavingsrichtlijn omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De WagwEU is op 18 juni 2016 in werking getreden, met uitzondering van de meldingsplicht. Deze wordt in artikel 9 van de handhavingsrichtlijn beschreven als ‘de verplichting dat een grensoverschrijdende medewerker uiterlijk bij aanvang van de dienstverrichting een eenvoudige verklaring aan de verantwoordelijke nationale bevoegde instanties doet toekomen met de voor het uitvoeren van daadwerkelijke controles op de werkplek noodzakelijke informatie.’ Nederland interpreteert met de WagwEU echter een ruimer toepassingsgebied in de handhavingsrichtlijn, en betrekt hier ook zelfstandigen die grensoverschrijdende diensten verrichten bij.

Meldloket

In de reactie van het Kabinet op de Commissie-evaluatie meldt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat, om de rechten van gedetacheerde medewerkers beter te garanderen en de opsporing van fraude te vergemakkelijken, er uitvoering zal worden gegeven aan de vereiste ‘eenvoudige verklaring’. Hiermee worden dienstverrichters verplicht om melding te maken van detachering naar Nederland. Aan de meldingsplicht die eerder in de WagwEU was uitgezonderd, wordt door het Kabinet nu dus invulling gegeven met een meldloket.
De minister wil het meldloket per 1 maart 2020 in werking laten treden en het meldloket per 1 februari 2020 openstellen, zodat de diensten die op of na 1 maart 2020 starten alvast kunnen worden gemeld. De Inspectie SZW, de SVB, de Belastingdienst en de IND hebben toegang tot de gegevens uit het meldloket. Daarnaast zal een nieuwe website worden gelanceerd waar informatie op te vinden is over detachering en de meldingsplicht medio januari 2020.

Bron

Kamerbrief nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Verslag over de toepassing van de handhavingsrichtlijn (COM 2019, 426), Europese Commissie
Handhavingsrichtlijn (2014/67/EU)
Detacheringsrichtlijn (96/71/EG)

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal
Praktijkvraag: heeft de Europese handhavingsrichtlijn voor detacheringen decentrale gevolgen?, Kenniscentrum Europa Decentraal
Detacheringsrichtlijn, werkgelegenheid en sociaal beleid, Kenniscentrum Europa Decentraal