Nieuws

Publicatie: 31 januari 2022

Door:


Minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een Kamerbrief een aantal focuspunten benoemd waar zij zich de komende jaren in het bijzonder op gaat richten. Eén daarvan is het versterken van de kracht van regio’s, inclusief de grensregio’s. Aangezien Nederland over een groot grensgebied beschikt, en dus over veel grensregio’s, is goede grensoverschrijdende samenwerking voor de belanghebbende decentrale overheden zeer wenselijk.

Kamerbrief

De Kamerbrief gaat in op de opdrachten uit het coalitieakkoord. De minister wil met een aantal focuspunten de overheid versterken, waardoor het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en de overheid hersteld kan worden. Dat vraagt volgens de minister om inzet op zowel het beschermen én het vernieuwen van de instituties als de relatie met de samenleving. In de Kamerbrief worden zes thema’s benoemd:

  1. Bescherming van de democratische rechtsstaat en investeren in een vitale democratie;
  2. Werken aan een stabiele en toekomstbestendige financiering van de medeoverheden;
  3. Elke regio telt. Met de Regio Deals versterken we de kracht van regio’s;
  4. Een goed functionerende Rijksoverheid;
  5. Een veerkrachtige samenleving met weerbare en integere bestuurders, politici en ambtenaren;
  6. Investeren in de (digitale) slagkracht van de AIVD.

Grensregio’s

Elke regio telt, benadrukt minister Bruins Slot in het derde thema. Daarom is er in Nederland nadrukkelijk aandacht nodig voor samenwerking op regionale schaal, langs twee lijnen:

  • Het voortzetten van de Regio Deals, gericht op een duurzame impuls voor de regio’s;
  • Aanpak van specifieke opgaven in grensregio’s.

De Regio Deals sluiten aan bij het specifieke karakter van een gebied. Hiermee wordt beoogd om de publiek-private samenwerking in de regio te versterken en bij te dragen aan de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers. Daarnaast leiden regiodeals tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Voor grensregio’s is namelijk een gebundelde gebiedsgerichte inzet nodig om specifieke opgaven aan te pakken. De minister meldt in haar brief dat ze daarom de samenwerking met buurlanden wil voortzetten en versterken. Zo kan er aandacht worden besteed aan de eigen positie van de regio’s aan de grens in wet- en regelgeving, terwijl er ook wordt gekeken naar een aanpak van grensknelpunten.

Bron

Kamerbrief van 24 januari 2022, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal

Grensoverschrijdende samenwerking: Terugblik en vooruitblik op toekomstige grensmogelijkheden, Kenniscentrum Europa Decentraal