Nieuws

Publicatie: 26 oktober 2020

Door: en


Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in zijn Kamerbrief van 21 oktober de Tweede Kamer geïnformeerd over het Rapport aanbestedingen in het sociaal domein. Hierin geeft de minister aan dat de regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten in het sociaal domein niet effectief of efficiënt zijn.

Europese aanbestedingsrichtlijnen

Het onderzoek richt zich op de vraag of de bepalingen in Richtlijn 2014/24/EU, die de verplichting opleggen om overheidsopdrachten in het sociaal domein aan te besteden, geschikt zijn om hun doelstellingen te bereiken. Het doel van de aanbestedingsrichtlijnen is dat deze op effectieve wijze worden ingezet. Ze zijn opgesteld om binnen de EU een interne markt te creëren en vrije en eerlijke concurrentie te stimuleren. Daarnaast ziet het onderzoek erop of de manier waarop deze doelstellingen worden nagestreefd in verhouding staat tot het werk dat hier daadwerkelijk voor wordt verricht. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de inspanningen die minister De Jonge heeft geleverd om het sociaal domein uit te zonderen van de aanbestedingsrichtlijnen.

Monitor gemeentelijke zorginkoop

De minister gaat in zijn Kamerbrief ook nog in op de Monitor gemeentelijke zorginkoop. Het Public Procurement Research Centre (PPRC) heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de inkoop van diensten in het kader van Wmo 2015 en Jeugdwet. De inkoopprocedures worden in dit onderzoek functioneel geclassificeerd. Zo is er onder andere gekeken naar welke instrumenten gemeenten gebruiken om diensten in te kopen (subsidie, overheidsopdracht, open house of eigen beheer) en zijn de gevolgde procedures, contractsvormen en bekostigingsvormen geanalyseerd. Tevens gaat de Monitor in op trends en ontwikkelingen in gemeentelijke zorginkoop. Naar verwachting zal het kwalitatief onderzoek naar de stand van de inkoop dit najaar gereed zijn.

Bron

Kamerbrief van 21 oktober 2020, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Sociaal domein, Kenniscentrum Europa Decentraal