Kamerbrief over dialoogmogelijkheden aanbesteden in de jeugdzorg

12 september 2016Aanbesteden Sociaal domein

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Kamer ingelicht over aanbestedingen in de jeugdzorg en over mogelijkheden om inspectietoezicht in de jeugdzorg integraal vorm te geven. Aanleiding voor de kamerbrief was de eerder geuite zorg over dialoogmogelijkheden bij jeugdzorg-aanbestedingen na de wijziging van de Aanbestedingswet 1 juli 2016.

Kamerbrief

In de Kamerbrief van 2 september 2016 wordt door minister Blok opheldering gegeven over dialoogmogelijkheden bij aanbestedingen in de jeugdzorg. Daarnaast bespreekt hij in de brief het onderzoek naar de mogelijkheden tot een integraal vormgegeven inspectietoezicht.

Aanbesteding jeugdzorg

Bij het behandelen van de begroting 2016 van het ministerie van BZK heeft Kamerlid Van Toorenburg (CDA) haar zorg geuit over de dialoogmogelijkheden bij de aanbesteding van jeugdzorg. Als reactie hierop heeft de minister een regietafel sociaal domein georganiseerd. Daar heeft hij met gemeenten gesproken om de daadwerkelijke problemen te inventariseren.

Sociale en andere specifieke diensten

De Aanbestedingswet 2012 is 1 juli 2016 in werking getreden. De Aanbestedingswet 2012 is gewijzigd ter implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De totstandkoming van de nieuwe wet heeft tot onzekerheid over de dialoogmogelijkheden met zorgaanbieders geleid bij gemeenten. Onder de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24, is het voormalige onderscheid tussen IIA- en IIB-diensten namelijk komen te vervallen. Voorheen was er een verlichte aanbestedingsprocedure van toepassing op IIB-diensten. Diensten in de jeugdzorg vielen onder dit verlichte regime. In plaats hiervan is er een nieuw aanbestedingsregime voor ‘sociale en andere specifieke diensten’.

Uit de memorie van toelichting (pagina 11 e.v. en pagina 47 e.v.) bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 blijkt dat de procedure voor sociale en andere specifieke diensten met een waarde boven € 750.000,- slechts op enkele punten afwijkt van de voormalige procedure voor IIB-diensten. Het voormalige regime wordt uitgebreid met de verplichtingen die uit richtlijn 2014/24/EU voortvloeien. Die verplichtingen betreffen: het aankondigen van een opdracht voor sociale en andere specifieke diensten met een waarde boven de € 750.000,-, en de aankondiging van de gegunde opdracht (art. 74 e.v. richtlijn 2014/24).

Voor een uitgebreidere omschrijving van de nieuwe procedure voor sociale en andere specifieke diensten wijzen wij u op onze recent uitgebrachte praktijkvraag: ‘Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten?’. Er gelden nu andere, zwaardere, procedurele eisen voor een aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten.

Dialoogmogelijkheden

In de kamerbrief geeft minister Blok aan dat langs twee sporen is gewerkt aan het verkrijgen van helderheid over de dialoogmogelijkheden. Het eerste spoor betreft het in kaart brengen van de formele dialoogmogelijkheden onder de procedure voor sociale en andere specifieke diensten. Zie hierover ook de veelgestelde vragen publicatie van Europa decentraal naar aanleiding van de voorlichtingsbijeenkomsten wegens de implementatie van de nieuwe Aanbestedingswet, vraag 22 e.v. De analyse waaraan de kamerbrief refereert, wijst uit dat er ruimte blijft voor dialoog vooraf en tijdens het aanbestedingstraject. In de brief wordt aangegeven dat de dialoog voorafgaand aan de start van het aanbestedingstraject dient plaats te vinden.

Het tweede spoor betreft een inventarisatie van signalen uit de gemeenten. Hieruit blijkt dat de gemeenten onduidelijkheid ervaren over de mogelijk te zetten stappen binnen de procedure voor sociale en andere specifieke diensten en behoefte hebben om meer informatie te ontvangen.

Verdere informatievoorziening

Minister Blok geeft voorts aan dat via een samenwerkingstraject met onder andere PIANOo, het Rijk en gemeenten de informatiebehoefte van gemeenten dient te worden geïnventariseerd. De verwachting is dat het onderzoek eind november afgerond zal zijn. Europa decentraal levert hieraan vanuit haar voorlichtende en signalerende rol een bijdrage.

Door:

Stijn Bijleveld en Pierre Kas, Europa decentraal.

Bronnen:

Kamerbrief toezeggingen aanbesteden en inspectietoezicht, Rijksoverheid

Meer informatie:

Sociale en andere specifieke diensten, Europa decentraal
Decentralisaties en aanbesteden, Europa decentraal
Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten? Praktijkvraag Europa decentraal
Veelgestelde vragen overzicht voorlichtingsbijeenkomsten, vraag 22 e.v. Europa decentraal
Notitie Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijnen, pagina 15 e.v. Europa decentraal