KED legt uit

Klik op de onderstaande afbeeldingen om de PDF van KED legt uit te bekijken.

Oktober 2022 – Europees aanbestedingsrecht algemeen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de werking van het Europese aanbestedingsrecht- en beleid. Er wordt een kader geschetst dat als basis kan dienen voor het beoordelen van aanbestedingsvraagstukken. Zo wordt er aandacht besteed aan de vraag wat een aanbestedende dienst is, wat kwalificeert als een werk, levering of dienst en wanneer sprake is van een overheidsopdracht

Nieuwsbericht

PDF-bestand

November 2022: Verantwoord aanbesteden

In dit deel van KED legt uit wordt een aantal vragen met betrekking tot verantwoord aanbesteden besproken. Aanbesteden wordt steeds meer ingezet om bepaalde doelen na te streven. Denk hierbij aan duurzaamheidsdoelen, maar ook maatschappelijke doelen. In dit hoofdstuk komt aan bod hoe deze doelen tot uiting komen in een aanbesteding, in de vorm van het toepassen van sociale criteria en milieucriteria.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

December 2022: Contractduur en waardebepaling

Dit deel van KED legt uit gaat in op de wijze waarop decentrale overheden de waarde van een opdracht kunnen bepalen. Hiervoor staat de kernbepaling in artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2014/24. Er kan echter ook sprake zijn van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een repeterende opdracht of wanneer de opdracht wordt gesplitst. Daarnaast wordt in dit deel nader ingegaan op de duur van een contract en eventuele verlengingen.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

Januari 2023: Subsidie of opdracht

Decentrale overheden hebben regelmatig te maken met de vraag of een bepaalde rechtsverhouding kwalificeert als een overheidsopdracht, die aanbesteed moet worden, of als een subsidieverlening, waar mogelijk de Europese staatssteunregels op van toepassing zijn. In dit deel van KED legt uit wordt nader ingegaan op de prangende kwestie: subsidie of opdracht?

Nieuwsbericht

PDF-bestand

Februari 2023: Raamovereenkomsten

Dit deel van KED legt uit gaat in op raamovereenkomsten. Decentrale overheden kopen regelmatig grote aantallen producten of diensten in waar dezelfde of vergelijkbare voorwaarden voor gelden. Daarom wordt in deze gevallen vaak gebruik gemaakt van een raamovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin de gemaakte afspraken tussen de aanbestedende dienst en één of meerdere ondernemingen staan beschreven. Te denken valt aan de prijs, kwaliteit, hoeveelheid en levertijd. De maximale looptijd van deze afspraken is in beginsel vier jaar. Onder een raamovereenkomst bestaat er geen afnameverplichting.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

Maart 2023: Alleenrechten, bijzondere rechten en uitsluitende rechten

Dit deel van KED legt uit geeft een toelichting op alleenrechten, het verschil met enkele termen waarmee alleenrechten vaak verward worden en wat de gevolgen zijn van alleenrechten voor de aanbestedingsplicht. Daarnaast wordt de wettelijke grondslag voor alleenrechten in de aanbestedingsrichtlijnen en Aanbestedingswet 2012 uitgelegd, net als de vereisten waar een alleenrecht aan moet voldoen wil het een uitzondering vormen op de aanbestedingsplicht.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

Maart 2023: Inbesteden en quasi-inbesteden

In dit deel van de serie KED legt uit gaan we in op (zuiver) inbestedenen quasi inbesteden. Bij inbesteding is sprake van het vergeven van een opdracht aan een eigen interne organisatie of aan een organisatie die zo sterk gelieerd is aan de eigen organisatie dat er min of meer sprake is van een opdracht die een aanbestedende dienst aan zichzelf gunt. De aanbestedingsregels zijn in dergelijke gevallen niet altijd van toepassing.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

April 2023: CPV-codes

Het gebruik van het Common Procurement Vocabulary (CPV), de gemeenschappelijke woordenlijst voor overheidsopdrachten, is bij Europees aanbesteden verplicht. Het CPV-classificatiesysteem stelt aanbestedende diensten in staat om bij hun aanbestedingen alle mogelijke leveringen, werken en diensten te identificeren door middel van cijfercodes. Door het gebruik van een uniform vocabulaire van cijfercodes is de kwalificatie van aanbestedingen in de gehele Europese Unie gelijk en vormen taalverschillen in dit verband geen hinder of interpretatierisico. Dit hoofdstuk van KED legt uit biedt decentrale overheden de nodige handvatten om de CPV- code op een juiste manier te gebruiken bij hun Europese aanbestedingen.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

Mei 2023: Rechtsbescherming

In dit deel van KED legt uit komen verschillende vragen en antwoorden aan bod over het concept ‘rechtsbescherming’. Dit gaat over de gunningsbeslissing en de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen deze beslissing. Daarbij spelen aspecten als de motivering van de beslissing, de opschortende termijn (Alcatel–termijn), de kort geding–procedure en de mogelijkheid tot vernietiging van de gesloten overeenkomst.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

Juni 2023: Uitsluitingsgronden

In deze KED legt uit leggen we de verschillende begrippen omtrent de uitsluitingsgronden die tijdens de aanbestedingsprocedure aanbod komen uit. Op basis van veelvoorkomende situaties uit de praktijk wordt er stilgestaan bij vragen als ‘wat is het verschil tussen selectiecriteria en gunningscriteria?’ of ‘wat kan als een uitsluitingsgrond kwalificeren?’.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

Juli 2023: Geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria

In deze KED legt uit worden de verschillende begrippen die tijdens een aanbestedingsprocedure aan bod komen uitgelegd. Aan de hand van de vele vragen die een inkoper of medewerker van een aanbestedende dienst zichzelf kan stellen wordt er stilgestaan bij diverse thema’s zoals geschiktheidseisen, toetsingsvolgorde en het verschil tussen selectie en -gunningscriteria.

Nieuwsbericht

PDF-bestand

September 2023: Verzameleditie

Hier vindt u alle voorgaande aanbestedingsedities van KED legt uit, samengevoegd in één document.

Nieuwsbericht

PDF-bestand