Kennisgevingen-barometer

Kenniscentrum Europa Decentraal begeleidt decentrale overheden bij het doen van kennisgevingen. Steun die in beginsel onder het staatssteunverbod valt, maar vrijgesteld kan worden onder een regeling, moet kennisgegeven worden bij de Europese Commissie. Kenniscentrum Europa Decentraal voert deze taak uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Het aantal gedane kennisgevingen over geheel 2023 is:

429

Ontwikkeling aantal kennisgevingen

Accepteer cookies om de Kennisgevingen barometer te bekijken.

Toelichting

De telling bevat de inzendingen van het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden in het  EU staatssteunregister. De CSDO-titelcodering wordt toegepast vanaf 1 juni 2015. Daarom begint de grafiek in 2016. Het aantal afgeronde kennisgevingen in 2021 passeerde de 500, een enorme stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Tot 2021 werd het hoogste aantal kennisgevingen afgerond in 2018, namelijk 292. In 2020 waren het er 255. De stijging in het aantal kennisgevingen is mede te verklaren door de verlenging van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGGV) tot en met 31 december 2023. Een andere reden is het toenemende aantal kennisgevingen van regio’s en samenwerkingsverbanden, waarvan het overgrote deel ad-hoc-steunmaatregelen betreft.

Detail analyse

De verdiepende analyse wordt jaarlijks opgesteld en bevat grafieken over:

  • de meest gebruikte vrijstellingsartikelen,
  • de meest gebruikte financieringsinstrumenten,
  • de meest gebruikte maatregelen,
  • de meest betrokken marktsectoren.

SAM

De vernieuwing van een groot deel van de Europese staatssteunregels, in het kader van het State Aid Modernisation (SAM) programma van de Commissie, lijkt de katalysator te zijn van de groei van het aantal kennisgevingen. Dankzij SAM kunnen decentrale overheden veel meer steunmaatregelen ‘staatssteunproof’ maken, zonder dat hiervoor een zware meldingsprocedure bij de Commissie moet worden doorlopen. Het aantal kennisgevingen laat zien dat decentraal Nederland SAM goed aan het implementeren is.

Wat is een kennisgeving?

Wanneer een decentrale overheid steun verleent die in beginsel onder het staatssteunverbod valt, maar vrijgesteld kan worden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstellingsverordening, dan dienen zij een kennisgeving bij de Commissie te doen. Kenniscentrum Europa decentraal begeleidt deze kennisgevingen, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over kennisgevingen en de procedure van een kennisgeving kunt u hier vinden.

Staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Controle op overheids- of staatssteun aan ondernemingen is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid. Concurrentievervalsende maatregelen van overheden aan ondernemingen zijn niet toegestaan. Staatssteun is in principe verboden (art. 107 lid 1 VWEU), omdat de steun de concurrentie vaak vervalst. De staatssteunregels vloeien voort uit art. 107, 108 en 109 VWEU. Deze bepalingen moeten altijd in acht genomen worden. Meer informatie over staatssteun kunt u in ons dossier staatssteun vinden.

Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer u steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstellingsverordening, moet u deze kennis geven. Kenniscentrum Europa decentraal begeleidt u bij het doen van deze kennisgeving.

Wilt u een kennisgeving doen? Neem dan contact op met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090. Meer informatie kunt u hier vinden.