Kennisgevingen-barometer

Kenniscentrum Europa decentraal begeleidt decentrale overheden bij het doen van kennisgevingen. Steun die in beginsel onder het staatssteunverbod valt, maar vrijgesteld kan worden onder een regeling, moet kennisgegeven worden bij de Europese Commissie. Kenniscentrum Europa decentraal voert deze taak uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Het aantal gedane kennisgevingen tot 1 juli 2021 is:

245

Ontwikkeling aantal kennisgevingen


Toelichting: Zoals hierboven duidelijk is te zien, is het aantal kennisgevingen door decentrale overheden explosief gegroeid.

Hoewel provincies nog altijd het merendeel van de kennisgevingen voor hun rekening nemen, doen kleinere gemeenten en samenwerkingsverbanden in toenemende mate kennisgevingen.

Specifieke informatie

Specifieke informatie over het aantal gedane kennisgevingen, bijvoorbeeld het aantal gedane kennisgevingen naar financiering, kunt u hier vinden.

Voor de grafieken in de ‘kennisgevingen-barometer’ hebben we gegevens van provincies, gemeenten en samenwerkingsverbanden geanalyseerd. Ook gaat het om de gegevens exclusief dienstige maatregelen en is de datum van validatie als uitgangspunt genomen.

Over de ‘kennisgevingen-barometer’

U kunt in de kennisgevingen-barometer de hoeveelheid gedane kennisgevingen door Nederlandse gemeenten en provincies bij de Commissie vinden. Europa decentraal heeft deze barometer ontwikkeld zodat de groei en de ontwikkeling van kennisgevingen goed te volgen is. Het is vanaf nu in één oogopslag duidelijk hoeveel kennisgevingen in Nederland gedaan zijn.

SAM

De vernieuwing van een groot deel van de Europese staatssteunregels, in het kader van het State Aid Modernisation (SAM) programma van de Commissie, lijkt de katalysator te zijn van de groei van het aantal kennisgevingen. Dankzij SAM kunnen decentrale overheden veel meer steunmaatregelen ‘staatssteunproof’ maken, zonder dat hiervoor een zware meldingsprocedure bij de Commissie moet worden doorlopen. Het aantal kennisgevingen laat zien dat decentraal Nederland SAM goed aan het implementeren is.

Wat is een kennisgeving?

Wanneer een decentrale overheid steun verleent die in beginsel onder het staatssteunverbod valt, maar vrijgesteld kan worden onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstellingsverordening, dan dienen zij een kennisgeving bij de Commissie te doen. Kenniscentrum Europa decentraal begeleidt deze kennisgevingen, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie over kennisgevingen en de procedure van een kennisgeving kunt u hier vinden.

Staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Controle op overheids- of staatssteun aan ondernemingen is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid. Concurrentievervalsende maatregelen van overheden aan ondernemingen zijn niet toegestaan. Staatssteun is in principe verboden (art. 107 lid 1 VWEU), omdat de steun de concurrentie vaak vervalst. De staatssteunregels vloeien voort uit art. 107, 108 en 109 VWEU. Deze bepalingen moeten altijd in acht genomen worden. Meer informatie over staatssteun kunt u in ons dossier staatssteun vinden.

Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer u steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstellingsverordening, moet u deze kennis geven. Kenniscentrum Europa decentraal begeleidt u bij het doen van deze kennisgeving.

Wilt u een kennisgeving doen? Neem dan contact op met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090. Meer informatie kunt u hier vinden.