Klimaatakkoord van Parijs besproken in Marrakesh

21 november 2016Klimaat

Het klimaatakkoord van Parijs is op 4 november 2016 officieel in werking getreden. Wat de volgende stappen in de aanpak van klimaatverandering zijn, werd door de leden van de Verenigde Naties besproken tijdens de klimaatconferentie in Marrakesh van 7 tot 18 november 2016. Enkele prioriteiten op de conferentie zijn: de rol van steden, het gebruik van zonne-energie en de opschoning van de oceanen.

Klimaatakkoord

Tijdens de vorige klimaattop in november 2015 in Parijs is op mondiaal niveau onderhandeld over het klimaatakkoord. Tijdens deze top zijn er doelen gesteld door de 197 deelnemende partijen om de temperatuurstijging van de aarde te verminderen. Enkele belangrijke doelstellingen uit het akkoord zijn:

  • De wereldwijde temperatuur mag niet verder stijgen dan 2°C. Het streven is om dit onder de 1.5°C stijging te houden;
  • Vanaf 2020 moet er jaarlijks € 91 miljard opzij gezet worden door de partijen. Dit geld moet ter beschikking gesteld worden aan armere landen die de middelen niet bezitten om de klimaatdoelstellingen te halen;
  • De landen moeten urgente maatregelen ondernemen om de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen te verminderen. Ook moeten de negatieve gevolgen aangepakt worden zonder de voedselproductie in gevaar te brengen;
  • De deelnemende landen worden verplicht gesteld om een financiële bijdrage te leveren aan onderzoek naar klimaatbestendige ontwikkelingen;

Klimaatconferentie Marrakesh

Het klimaatakkoord is ingegaan vlak voor de VN-top in Marrakesh.. Elke dag van deze top stond in het teken van een ander thema, enkele thema’s zijn emissiemetingen, oceanen of ontbossing. De conferentie in Marrakesh is bedoeld om het belang van minder uitstoot en een koolstofarme-economie te benadrukken. Omdat het klimaatakkoord eerder in werking is getreden dan verwacht werd, willen de partijen haast maken naar een internationaal raamwerk om de afspraken uit het Parijsakkoord na te komen.

Oceanen

Tijdens de ‘dag van de oceanen’ op de klimaatconferentie heeft de Commissie aangegeven een proefproject te starten om illegale visserij tegen te gaan. In het belang van het actieplan voor de circulaire economie, zal de Commissie in 2017 een strategie voor zwerfplastic in de oceanen voorstellen. Deze strategie moet ervoor zorgen dat het zwerfvuil op zee minimaal 30% afneemt. Verder streeft de Commissie naar internationale richtsnoeren voor maritieme ruimtelijke planning en hoopt bij te dragen aan een beschermde marine gebieden met behulp van financiering uit het Horizon 2020 en LIFE-programma.

Steden

Stedelijke gebieden vormen samen 70% van de energie-gerelateerde uitstoot op aarde. Op de klimaattop zijn verschillende prioriteiten tot stand gekomen om de uitstoot in steden te minimaliseren. Zo is het van belang dat er wereldwijd energie neutrale transportsystemen ontwikkeld worden. Ook dienen steden bij de aanbouw zo groen mogelijk te bouwen. De richtlijnen uit de nieuwe Habitat III worden sterk benadrukt.

Zonne-energie

Op de conferentie werden ook enkele projecten omtrent klimaatverbetering gepresenteerd. Een van deze projecten is ORC-PLUS. Dit project ontwikkelt een opslag voor zonne-energie. Tijdens de conferentie werd dit project vooral geprezen, omdat het een grote bijdrage kan leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Het project maakt gebruik van Europese fondsen en kan volgens de Commissie een grote bijdrage leveren aan de 2020-doelstellingen omtrent klimaatverandering.

EU in Marrakesh

De EU wordt in Marrakesh vertegenwoordigd door László Sólymos, minister van Milieu in Slowakije, dat momenteel het Europees voorzitterschap heeft, en Miguel Arias, de EU-commissaris voor Klimaatactie en Energie.

Op 14 november stond de conferentie in het teken van de EU en de maatregelen die genomen zullen worden naar een duurzame economie. Commissaris Arias sprak van een “Smart and Clean Energy Package” dat later in november gepresenteerd zal worden. In dit pakket worden de maatregelen in de EU gepresenteerd en toegelicht.

Decentrale relevantie

Een prioriteit van de Commissie is energietransitie. Dit is een belangrijke opgave voor zowel provincies, gemeenten als waterschappen. Vanuit Europees oogpunt gezien, zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan deze energietransitie. Bijvoorbeeld door het inschrijven voor Europese subsidies, maar de EU biedt ook veel mogelijkheden om de energietransitie te bevorderen in het Europese aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u een vraag in de helpdesk van Europa decentraal stellen.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Marrakech Climate Change Conference, Verenigde Naties
The Commission welcomes entry into force of Paris Agreement, Europese Commissie
Internationale oceaangovernance, Europese Commissie
Cities play key role in Paris climate accord, ECO-Business

Meer informatie:

Stedelijke Ontwikkeling, Europa decentraal
Strong links between development cooperation and climate action, Europese Commissie