Leiders van de EU stemmen unaniem over Brexitstrategie

Op 29 april 2017 kwamen de 27 EU-staatshoofden en regeringsleiders samen in Brussel om de richtlijnen te bepalen over de onderhandelingen rondom de Brexit. Zij hebben unaniem ingestemd met een ‘ferm en eerlijk politiek mandaat’ voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK).

Onderhandelingen Europese Raad

Eerder stelde het Europees Parlement een aantal sleutelvoorwaarden voor de uittredingsovereenkomst tussen de EU en het VK. De ‘richtsnoeren van de Europese Raad naar aanleiding van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 50 VEU’ bevatten de algemene standpunten en beginselen die de EU tijdens de volledige onderhandelingscyclus zal volgen. Namens de Raad is Didier Seeuws aangewezen als onderhandelaar, vanuit de Commissie is Michel Barnier de toponderhandelaar. De Raad heeft hierbij drie kernbeginselen vastgesteld:

  1. de Europese Raad zal blijven uitgaan van de beginselen die zijn neergelegd in de verklaring van 29 juni 2016 van de staatshoofden en regeringsleiders. De wens is dat het VK in de toekomst een hechte partners zal zijn en een akkoord moet zijn gebaseerd op een evenwicht tussen rechten en verplichtingen, en een gelijk speelveld moet garanderen. Dit betekent onder andere dat de vier vrijheden van de interne markt ondeelbaar zijn en dat er geen sprake kan zijn van de krenten uit de pap halen.
  2. de onderhandelingen uit hoofde van artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) zullen in alle transparantie geschieden en betrekking hebben op één alomvattend pakket. In overeenstemming met het beginsel dat er geen akkoord bestaat voordat er over alles een akkoord bestaat, kunnen afzonderlijke kwesties niet afzonderlijk worden geregeld.
  3. de bovenstaande beginselen moeten zowel op toepassing zijn van een terugtrekkingsakkoord als op een toekomstig handelsverdrag tussen de EU en het VK.

Een gefaseerde aanpak

In de richtsnoeren geeft de Raad daarnaast aan dat zij van mening zijn dat de onderhandelingen gefaseerd moeten plaatsvinden. De eerste fase zal ten doel hebben te regelen dat het VK wordt losgemaakt van de EU. Dit houdt ook in dat het VK wordt losgemaakt van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die het als lidstaat is aangegaan. De budgetonderhandelingen en een akkoord over de afdrachten die het VK nog zal hebben ten opzichte van de EU vallen onder deze fase. In de tweede fase komen de onderhandelingen met betrekking tot een akkoord over de toekomstige (handels)betrekkingen tussen de EU en het VK pas aan bod.

Terugtrekkingsovereenkomst

In het derde deel van de richtsnoeren gaat de Raad in op de voorwaarden voor een terugtrekkingsovereenkomst. De eerste prioriteit voor de onderhandelingen zal zijn om wederzijdse waarborgen overeen te komen die de status van burgers van de EU en het VK, alsmede hun gezinsleden, beschermen. Deze waarborgen moeten doeltreffend zijn en gehandhaafd kunnen worden. Dit betekent onder meer een duurzaam verblijfsrecht na een ononderbroken rechtmatig verblijf van vijf jaar in het VK. Burgers moeten hun rechten kunnen uitoefenen met behulp van vlotte en eenvoudige administratieve procedures.

Met betrekking tot gerechtelijke en administratieve procedures moeten er regelingen worden getroffen die na de terugtrekking van het VK worden ingesteld. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat de EU er belang bij heeft te zorgen voor een doeltreffende bescherming van haar autonomie en haar rechtsorde. De Raad is van mening dat het Europees Hof van Justitie hier een belangrijke rol in speelt.

Nederlandse inzet

Op 19 april heeft de Tweede Kamer de Nederlandse visie vastgesteld omtrent de onderhandelingen. De aanbevelingen zijn onder andere gebaseerd op een rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) Brexit means Brexit. Tijdens de plenaire vergadering in de Tweede Kamer lichtte Minister-President Rutte toe hoe de richtsnoeren waarlangs de Brexit-onderhandelingen plaats zullen vinden worden gevormd: “Die zijn opgesteld door het secretariaat van de Raad, waarbij de Commissie en de onderhandelaars geraadpleegd zijn. Alle lidstaten zijn van tevoren gepolst. Er is met alle lidstaten over gesproken. De lidstaten hebben ook actief gelobbyd. Dat hebben wij onder andere kunnen zien bij Spanje toen het ging over Gibraltar”.

Lees in dit nieuwsbericht van Europa decentraal meer over het Nederlandse standpunt en het rapport van de AIV.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bron:

Richtsnoeren van de Europese Raad (artikel 50) naar aanleiding van de kennisgeving door het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van artikel 50 VEU, Europese Raad

Meer informatie:

Plenair verslag, Tweede Kamer
Nederlandse aanbevelingen voor Europese Brexit Top, nieuwsbericht Europa decentraal
Brexit: Parlement stelt sleutelvoorwaarden, nieuwsbericht Europa decentraal
Vrij verkeer, Europa decentraal
Interne markt, Europa decentraal
Brexit means Brexit, rapport Adviesraad Internationale Vraagstukken