Lozingsregels, Omgevingswet en de EU

19 september 2016Betere regelgeving Milieu

Vanaf 2020 ontstaat er meer beleidsruimte voor de decentrale overheden rond lozing. De nieuwe Omgevingswet stelt dat er zelf kaders vastgesteld mogen worden met betrekking tot lozing in het riool, het oppervlakte water en in de bodem. Deze beleidsruimte mag echter niet zorgen voor willekeur, stellen de UvW, Vewin, IPO en VNG. Daarnaast vinden veel van de regels omtrent afvalwater en lozing hun oorsprong in Europese wet- en regelgeving.

Omgevingswet

Het gemeentelijk rioleringsplan zal vanaf 2020 komen te vervallen. Dit heeft te maken met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De ontwerpbesluiten van de Omgevingswet zijn in juli 2016 openbaar gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uit deze ontwerpbesluiten werd duidelijk dat er tal van regels, die momenteel nog geldend zijn, afgeschaft of vereenvoudigd zullen worden met de invoering van de Omgevingswet. Gemeenten krijgen daarnaast ook meer beleidsvrijheid om maatwerk te kunnen leveren op lokaal niveau.

Belangrijk om te weten is dat veel van de regels omtrent afvalwater en lozing hun oorsprong vinden in Europese wet- en regelgeving.

Richtlijn, Waterwet en Omgevingswet

De richtlijn stedelijk afvalwater (91/271/EG) heeft tot doel het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken en van de lozing van stedelijk afvalwater. De richtlijn bevat eisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater. Concrete regels met betrekking tot lozingen en vergunningen zijn in Nederland verder uitgewerkt in de Waterwet. Een deel van de regels uit de Waterwet zullen worden vervangen en herzien in de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet en Europa

Water-, milieu-, en natuurregelgeving in Europa is erg gefragmenteerd. Dit maakte de uitvoering van regels moeilijk voor lidstaten. Het Nederlandse initiatief Make it Work streeft naar betere samenwerking en afstemming van de regelgeving in lidstaten. Het doel van dit initiatief is meer consistentie en effectievere EU-milieuregelgeving. Dit leidt weer tot beter geharmoniseerde wetgeving op nationaal niveau zoals de Omgevingswet.

Gevolg

De nieuwe Omgevingswet brengt juridische en praktische gevolgen met zich mee. Zo mogen waterschappen en gemeenten zelf kaders vaststellen met betrekking tot lozingen in het riool, het oppervlaktewater en in de bodem. Decentrale overheden krijgen hierdoor dus meer verantwoordelijkheid en beleidsruimte.

Koepels

Door deze beleidsvrijheid kunnen er per regio verschillen ontstaan. Zo kunnen bepaalde gemeenten of waterschappen afspraken maken met de waterketens, terwijl anderen dit niet doen. De koepelorganisaties willen voorkomen dat er verschillende regels gehanteerd worden. Door de lozingsnormen regionaal af te stemmen willen de koepels willekeur voorkomen. Deze samenwerking moet voorkomen dat overheden eenzijdige voorschriften gaan verstrekken.

Door:

Zana Sami en Pierre Kas, Europa Decentraal

Bronnen:

Koepels willen willekeur voorkomen, Waterforum
De Omgevingswet en Europa, Omgevingswetportaal
Make it Work, Institute for European Environmental Policy

Meer informatie:

Better Regulation, Europa decentraal