Nieuws

Publicatie: 23 april 2019

Door: en


Lokale en regionale overheden moeten een grotere rol gaan spelen bij het Europees Semester, het instrument dat het nationale begrotingsbeleid van de EU-lidstaten coördineert. Dat stelt het Europees Comité van de Regio’s in een advies van de hand van de Nederlandse wethouder Rob Jonkman. Aanleiding voor het advies is de sterkere samenhang tussen het Europees Semester en het cohesiebeleid.

Het Europees Semester en cohesiebeleid

Het Europees Semester is het programma waarbinnen de Europese Commissie toezicht houdt op de nationale begrotingen van de EU-landen. Doordat lidstaten hun begroting aan de Europese Commissie moeten voorleggen kunnen onevenwichtigheden en problemen op tijd worden gesignaleerd. De Commissie voorziet landen vervolgens van aanbevelingen om een stabiele economische ontwikkeling te waarborgen. Het niet uitvoeren daarvan kan een lidstaat sancties opleveren.
Het cohesiebeleid van de Europese Unie is erop gericht om het verschil in welvaart tussen Europese regio’s te verkleinen. Dit gebeurt door middel van de Europese structuurfondsen: het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds.

Cohesiefondsen als prikkel voor verantwoord begrotingsbeleid

De Europese Commissie heeft in de huidige cohesie-programmaperiode, die in 2020 afloopt, aangestuurd op een sterkere samenhang tussen het Europees Semester en het cohesiebeleid. De gedachte hierachter is dat het cohesiebeleid voor lidstaten als prikkel kan dienen om binnen de kaders van het Europees Semester hun begrotingsbeleid op orde te brengen dan wel te houden. Zo wil de Commissie in de toekomst dat er bij de goedkeuring van cohesieprogramma’s ook rekening wordt gehouden met landspecifieke aanbevelingen die voortvloeien uit het Europees Semester.

Centralisering van het cohesiebeleid

Hoewel het Comité van de Regio’s de versterkte territoriale dimensie van het Europees Semester toejuicht, maakt het zich zorgen over de centralisering van het cohesiebeleid. Volgens Rob Jonkman, wethouder van de gemeente Opsterland en tevens voorzitter van de conservatieve fractie in het Comité, mag het cohesiebeleid niet als lokmiddel worden gebruikt om lidstaten te dwingen budgettaire hervormingen door te voeren.

Inbreng van decentrale overheden

Nu het Cohesiebeleid meer bij het Europees Semester wordt betrokken vindt het Comité dat lokale en regionale overheden een grotere rol moeten gaan spelen bij het Europees Semester. Door de inbreng van decentrale overheden kan het Europees Semester dichter bij de burger worden gebracht, aldus het Comité. Deze inbreng moet dan wel formeel worden vastgelegd. Tegelijkertijd ziet het Comité ook een mogelijkheid om door deze betrokkenheid van decentrale overheden het toezicht op het begrotingsbeleid te verbeteren en eventuele hervormingen van meer democratische legitimiteit te voorzien.

Bron

Lokale leiders willen dat cohesie wordt uitgeroepen tot prioriteit van het economisch beleid van de EU27, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie

Advies: Het Europees Semester en het cohesiebeleid: structurele hervormingen en langetermijninvesteringen op elkaar afstemmen, Europees Comité van de Regio’s
Betrokkenheid regionale en lokale overheden in het Europese Semester, Huis van de Nederlandse Provincies
Regionaal beleid en structuurfondsen, Kenniscentrum Europa Decentraal
Cohesiefonds, Kenniscentrum Europa Decentraal
Regionaal beleid, Kenniscentrum Europa Decentraal