Meerderheid EU-lidstaten voor groter EU-budget na 2020

26 februari 2018

Tijdens de informele Europese Raad, op 23 februari, bespraken de 27 regeringsleiders en staatshoofden het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020. Daarnaast spraken ze over institutionele zaken zoals de samenstelling van het Europees Parlement na de verkiezingen in 2019, transnationale kieslijsten en of de Europese Unie de voorzitter van de Europese Commissie moet aanwijzen via de spitzenkandidatenprocedure.

Nederlands standpunt

Voorafgaand aan de informele Europese Raad heeft het Nederlandse kabinet een geannoteerde agenda verspreid met de Nederlandse inzet. Wat betreft de meerjarenbegroting van de EU zet Nederland in op (1) het niet compenseren van de wegvallende Britse netto-afdracht, (2) een gelijk blijvende afdracht voor Nederland en (3) financiering van nieuwe grote opgaven zoals klimaat, veiligheid en immigratie door te bezuinigen en te hervormen op de huidige grote begrotingsposten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Cohesiebeleid.

Op 22 februari debatteerde de Tweede Kamer met Premier Mark Rutte over de Nederlandse inzet voor de informele Europese Raad. De PVV bepleitte uittreding uit de EU. VVD, SP, 50+ en SGP verkondigden tegen een verhoging van de Nederlandse afdracht te zijn terwijl D66, PvdA en GroenLinks zich soepeler opstelden tegenover een eventuele verhoging van de Nederlandse afdracht. De partijen gaven allemaal aan dat de huidige grote begrotingsposten hervormd moeten worden.

Uitkomst informele Europese Raad  

Tijdens een informele Europese Raad worden er geen definitieve besluiten genomen, de lidstaten geven echter wel aan wat hun standpunt op het gebied van de agendapunten is. Wat betreft de meerjarenbegroting na 2020 is er een meerderheid van de EU-lidstaten voor verhoging van het budget. De Nederlandse inzet om het EU-budget niet groter te maken wordt gesteund door een kleine minderheid: Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Wel spreekt een meerderheid zich uit voor het hervormen en moderniseren van de grote begrotingsposten, in lijn met de Nederlandse inzet.

Op het gebied van institutionele zaken hebben de regeringsleiders zich uitgesproken tegen transnationale kieslijsten en het samenvoegen van het voorzitterschap van de Europese Commissie en Europese Raad. Een ruime meerderheid sprak zich uit voor het verminderen van het aantal zetels in het Europees Parlement na de brexit in 2019, van 751 zetels naar 705 zetels. De spitzenkandidatenprocedure vindt geen meerderheid aan steun. Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Portugal en Letland steunen deze procedure voor het aanwijzen van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie niet.

In de persconferentie na afloop van de informele Raad gaf voorzitter Donald Tusk aan dat hij de regeringsleiders heeft geïnformeerd dat hij de ontwerprichtlijnen voor de EU-VK relatie na de brexit zal presenteren tijdens de volgende Europese Raad in maart.

Begin mei komt de Europese Commissie met een voorstel voor het MFK na 2020. De inzet van de Europese Commissie is om voor het einde van haar termijn het MFK vast te stellen samen met het Europees Parlement en de Europese Raad. Het is echter de vraag of dit gaat lukken met de verkiezingen voor het Europees Parlement die in mei 2019 plaatsvinden.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Remarks by President Donald Tusk following the informal meeting of the 27 heads of state or government on 23 February 2018, persbericht Europese Raad
European Council: liveblog, Politico Europe