Clean Energy Package

Op 30 november 2016 heeft de Europese Commissie het ‘Clean Energy Package’ gepresenteerd. Dit pakket, bestaande uit acht losse wetgevingsvoorstellen, stelt doelen voor 2030 met betrekking tot onder ander hernieuwbare energie, energiebesparing en een terugbreng van de uitstoot van broeikasgassen.

Momenteel is de helft van de acht voorstellen gepubliceerd en in werking getreden: Richtlijn (EU) 2018/844 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen, Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking), Richtlijn 2008/2002 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie en Verordening (EU) 2018/1999 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie.

Over de vier overige wetgevingsvoorstellen hebben de instellingen een compromis bereikt in de zogenoemde triloog. Hiermee is het gehele Clean Energy Package uitonderhandeld tussen de instellingen, een doelstelling van het Oostenrijkse voorzitterschap van de tweede helft van 2018. Het Parlement heeft inmiddels ingestemd met deze vier compromissen. Naar verwachting geeft de Raad in de eerste helft van 2019 goedkeuring aan de bereikte compromissen.

X