Energie-efficiëntie

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

• 21-12-2018: richtlijn gepubliceerd

• 04-12-2018: compromis aangenomen door Raad

• 13-11-2018: compromis aangenomen door Parlement

• 19-06-2018: compromis bereikt in triloog

Wat is de status van de vernieuwde richtlijn?

De vernieuwde richtlijn voor energie-efficiëntie is op 13 november aangenomen in het Europees Parlement. Na de goedkeuring van de Raad en de daaropvolgende plaatsing in het Publicatieblad is deze richtlijn in werking getreden.

Waar ziet de vernieuwde richtlijn op toe?

In het bereikte compromis is vastgelegd dat het energiegebruik in 2030 met 32.5% dient te zijn verminderd ten opzichte van 1990. Artikel 6 van de governance-verordening bepaalt waar lidstaten rekening mee moeten houden bij het stellen van energiebesparingsdoelen. De energieconsumptie binnen de transportsector telt niet mee voor de vaststelling van de bestaande energieconsumptie.

Wat is de relevantie voor Nederland?

Deze richtlijn zal extra inspanningen vergen van Nederland. Momenteel loopt Nederland namelijk niet op schema om de voor 2020 gestelde doelen te halen. Het kabinet geeft dit ook aan in het fiche met betrekking tot deze Richtlijn. De vernieuwde richtlijn zal geïmplementeerd moeten worden in de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet. In dit fiche gaf het kabinet aan dat de voorgestelde implementatietermijn van 12 maanden waarschijnlijk niet haalbaar was voor Nederland. In het bereikte compromis is deze termijn verlengd tot 18 maanden, in overeenstemming met het kabinetsstandpunt.

Wat is de relevantie voor de provincies?

Ook in de provincies zal energiebesparing nodig zijn om het gestelde doel van 32.5% te behalen. Bij onder andere aanbestedingen kan efficiëntie worden opgenomen in de criteria. In de overwegingen bij de Richtlijn wordt vermeld dat lokale en regionale overheden een leidende rol dienen te krijgen bij de ontwikkeling, vormgeving en uitvoering van de maatregelen die zijn opgenomen in de Richtlijn. De lidstaten dienen hier rekening mee te houden bij de implementatie.