Governance

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

• 21-12-2018: verordening gepubliceerd

• 04-12-2018: compromis aangenomen door Raad

• 13-11-2018: compromis aangenomen door Parlement

• 20-06-2018: compromis bereikt in triloog

 

Wat is de status van de verordening?

Nadat in triloog een compromis is bereikt over de Governance-verordening hebben zowel het Parlement als de Raad ingestemd met het compromis. De Verordening is op 21 december 2018 geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie en is inmiddels in werking getreden.

Waar ziet de verordening op toe?

Het doel van de governance-verordening is de lidstaten te houden aan de gestelde doelen met betrekking tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energie. De Verordening verplicht lidstaten jaarlijks een Integraal Nationaal Energie en Klimaatplan (INEK) in te dienen bij de Europese Commissie. Uiterlijk 31 december 2018 dient het concept-INEK te zijn ingediend waarna op 31 december 2019 het eerste definitieve INEK door de Commissie dient te zijn ontvangen.
Naast de verplichting om jaarlijks een INEK in te dienen bevat Verordening, in Annex Ia, de formule aan de hand waarvan de individuele aandelen aan hernieuwbare energie per lidstaat worden bepaald.

Wat is de relevantie voor Nederland?

Nederland dient in december 2018 het eerste concept-INEK in waarna het uiterlijk 31 december 2019 het eerste definitieve INEK zal indienen. Hierna dient Nederland jaarlijks een nieuw INEK in te dienen bij de Commissie. Indien de Commissie van mening is dat het Nederlands INEK niet voldoende bijdraagt aan het behalen van de energiedoelen uit onder andere de richtlijn hernieuwbare energie en de richtlijn energie-efficiëntie zal de Commissie suggesties doen hoe Nederland dit wel kan behalen.

Wat is de relevantie voor de provincies?

De verplichtingen die voortvloeien uit deze Verordening zijn gericht op de lidstaten. De lidstaten dienen wel te berichten over de rol van lokale en regionale overheden in het INEK. Hiernaast zullen, op grond van Artikel 10a, lokale overheden betrokken moeten worden bij een zogenaamde multilevel klimaat- ene energiedialoog waarin ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere belanghebbenden deelnemen.