Hernieuwbare energie

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

• 21-12-2018: richtlijn gepubliceerd 

• 04-12-2018: compromis aangenomen door Raad

• 13-11-2018: compromis aangenomen door Parlement

• 14-06-2018: compromis bereikt in triloog

Wat is de status van de vernieuwde richtlijn?

De vernieuwde richtlijn voor hernieuwbare energie is op 13 november 2018 aangenomen in het Europees Parlement nadat er eerder overeenstemming was bereikt tussen Commissie, Raad en Parlement in een triloog. De Raad heeft op 4 december 2018 ingestemd met het compromis waarna de vernieuwde richtlijn op 21 december 2018 is gepubliceerd in het Publicatieblad.

Waar ziet de vernieuwde richtlijn op toe?

In het bereikte compromis is vastgelegd dat het aandeel hernieuwbare energie in de energieconsumptie in 2030 op 32% dient te liggen, voor 2020 is dit doel Uniebreed 20% waarbij het individuele doel voor Nederland ligt op 14%.
De doelen voor de individuele lidstaten worden bepaald aan de hand van een formule waarin een aantal factoren wordt meegewogen waaronder BNP.
Artikel 25 van de Richtlijn schrijft voor dat het aandeel hernieuwbare energie in de transportsector in 2030 14% bedraagt, voor 2020 is dit doel 10%. Van deze 14% dient in 2030 3,5% te bestaan uit geavanceerde biobrandstoffen. Het overzicht van grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen is opgenomen in Annex IX van de Richtlijn. Hierbij is rekening gehouden met Indirect Land Use Change (ILUC).

Wat is de relevantie voor Nederland?

In het klimaatakkoord zal hernieuwbare energie ook een onderdeel vormen. In 2016 was het aandeel van hernieuwbare energie in de totale energieconsumptie met 6% nog ruim beneden het doel voor 2020. De richtlijn hernieuwbare energie is geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en in het Besluit- en Regeling energie vervoer. Nederland dient de vernieuwde Richtlijn uiterlijk 30 juni 2021 te hebben geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Wat is de relevantie voor de provincies?

Het verhoogde aandeel hernieuwbare energie vraagt ook van provincies een actieve bijdrage. Door middel van omgevingsvisies kunnen provincies de opwekking van hernieuwbare energie beter faciliteren en inpassen in het landschap.