Richtlijn energieprestaties gebouwen

Wat is de status van de richtlijn?

De Richtlijn 2018/844/EU is in werking getreden twintig dagen na de publicatie in het Publicatieblad van de EU (30 mei 2018).

Waar ziet de herziende richtlijn op toe?

De richtlijn wijzigt bepalingen in Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Zo vereist de richtlijn lidstaten om een langetermijnrenovatiestrategie vast te stellen. Deze strategie moet ertoe bijdragen dat voor het einde van 2050 het nationale bestand van zowel openbare als particuliere al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen tot een in hoge mate energie-efficiënt en koolfstofvrij gebouwenbestand is gerenoveerd. Ook moet de strategie een kosteneffectieve transformatie van bestaande gebouwen in bijna-energieneutrale gebouwen bevorderen.
Een voorbeeld van een nieuw vereiste voor niet voor bewoning bestemde gebouwen in de Richtlijn is de aanwezigheid van een laadpaal voor elektrische auto’s. Dit geldt voor parkeerterreinen voor meer dan 10 auto’s. Hiernaast dient één op de vijf parkeerplekken te beschikken over de infrastructuur om later te worden voorzien van een laadpaal. Deze bepaling geldt voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd.

Wat is de relevantie voor Nederland?

De Nederlandse overheid dient de richtlijn op 10 maart 2020 te hebben geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Wat is de relevantie voor de provincies?

Voor Provincies zal het betekenen dat de publiekelijk toegankelijke gebouwen zullen moeten voldoen aan de richtlijn zoals geïmplementeerd.