Risicoparaatheid

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

 

Wat is de status van de risicoparaatheid-verordening?

Nadat zowel het Parlement als de Raad het voorstel geamendeerd hadden aangenomen is in een triloog een compromis bereikt tussen de instellingen. Wanneer dit compromis is goedgekeurd door Parlement en Raad zal de verordening in werking treden na plaatsing in het Publicatieblad.

Waar ziet de verordening op toe?

De risicoparaatheid-verordening is gericht op crises met betrekking tot de elektriciteitssector. De Commissie heeft deze verordening vastgesteld gelet op het feit dat lidstaten tot op heden verschillende risico’s identificeren en dit op verscheidene wijzen doen. Deze verordening heeft tot doel om dit gelijk te schakelen in de lidstaten van de Unie. In een meer verbonden elektriciteitsnetwerk acht de Commissie het noodzakelijk om maatregelen ter voorkoming van of als gevolg van crises te coördineren en te harmoniseren.
De voorgestelde verordening draagt de lidstaten op nationale risicoparaatheidsplannen op te stellen. Deze plannen bevatten onder andere de identificatie van scenario’s betreffende elektriciteitscrises op nationaal en regionaal niveau en de procedures aan de hand waarvan de lidstaat dergelijke crises beperkt.

Wat is de relevantie voor Nederland?

Het voorstel bevat dat de nationale risicoparaatheidsplannen ook regionale maatregelen bevatten om te waarborgen dat crisissituaties met een grensoverschrijdende impact naar behoren worden voorkomen en beheerst.

Wat is de relevantie voor de provincies?

De relevantie voor provincies lijkt beperkt.

X