Fitness check luchtkwaliteitsrichtlijnen

Op 8 mei 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend voor alle burgers en organisaties over de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen. De consultatie is onderdeel van een ‘fitness check’ die de EU uitvoert om de prestaties van deze richtlijnen te meten. De consultatie liep tot en met 31 juli 2018. De Commissie zal de uitkomsten van de fitness check gebruiken om te beoordelen of eventuele aanscherping van de desbetreffende EU-wetgeving wenselijk is.

 

Wat is de status van de fitness check?

Gedurende de periode van 8 mei tot 31 juli 2018 heeft de Commissie door middel van een openbare raadpleging informatie over de luchtkwaliteitsrichtlijnen verzameld. De uitkomst van deze raadpleging kan hier worden ingezien. Naast deze raadpleging heeft de Commissie tijdens de ‘EU Green Week’ en bij een workshop voor belanghebbenden verdere input opgehaald. Op 15 januari 2019 organiseerde de Commissie een tweede workshop voor belanghebbenden. De uitkomsten kunnen hier worden ingezien.

Wat is een fitness check?

De fitnesscheck van de Europese luchtkwaliteitsrichtlijnen wordt uitgevoerd door de Europese Commissie. De betreffende richtlijnen zijn richtlijn 2008/50/EG en richtlijn 2004/107/EG. Door middel van de fitnesscheck probeert de Commissie informatie te verzamelen over de doeltreffendheid van deze twee richtlijnen en hoe deze elkaar aanvullen.

Waar ziet de geëvalueerde wetgeving op toe?

– Richtlijn 2004/107/EG richt zich specifiek op een aantal stoffen in de lucht (arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De richtlijn stelt, met het doel om gezondheidsschade te vermijden, voorkomen of te verminderen, een streefwaarde vast voor de concentratie van arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen in de lucht.


– Richtlijn 2008/50/EG bevat maatregelen gericht op een uniforme beoordeling en beheer van luchtkwaliteit. Deze richtlijn bevat specifieke beoordelingsdrempels voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5), lood, benzeen en koolmonoxide in de lucht in een zone of agglomeratie.

Wat is de relevantie voor Nederland?

Indien uit de fitnesscheck blijkt dat aanpassingen nodig zijn van de luchtkwaliteitsrichtlijnen, zullen deze uiteindelijk ook in de Nederlandse wetgeving moeten worden geïmplementeerd.

Beide richtlijnen zijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen). Bijlage 2 Wm bevat de grenswaarden voor de verschillende bovengenoemde stoffen uit de twee luchtkwaliteitsrichtlijnen. Verder verplicht artikel 23 Richtlijn 2008/50/EG lidstaten plaatselijke, regionale en nationale luchtkwaliteitsplannen op te stellen om ervoor te zorgen dat de luchtkwaliteit verbeterd en de grenswaarden niet overschreden worden. In Nederland is aan deze verplichting vorm gegeven door middel van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) op basis van artikel 5.12 Wm. De looptijd van het NSL is verlengd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat is de relevantie voor de provincies?

In de fitness check riep de Commissie, onder meer, regionale en lokale overheden op om deel te nemen aan de bijbehorende consultaties en werkgroepen. Dit is niet zonder reden, de provincies spelen een grote rol in het beleid omtrent luchtkwaliteit in Nederland. Zo wordt in het kader van het NSL samengewerkt tussen de rijksoverheid en provincies door middel van Regionale Samenwerkingsprogramma’s Luchtkwaliteit (RSL’s). Deze RSL’s zijn opgesteld voor verschillende provincies waar overschrijdingen van de drempelwaarden dreigen.

X