Langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa

Op 28 november 2018 presenteerde de Commissie “A Clean Planet for All“, een langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. In lijn met de klimaatdoelen afgesproken in Parijs bevat deze strategie verhoogde ambities voor het gebruik van hernieuwbare energie en het terugdringen van broeikasgassen.

Wat is de strategie?

In de Strategie worden zeven acties genoemd die tezamen ervoor kunnen zorgen dat de Europese Unie in 2050 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 100% heeft verminderd.

1. Maximaliseer de voordelen van energie-efficiëntie, inclusief uitstootvrije gebouwen.
2. Maximaliseer het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en het gebruik van elektriciteit om de energietoevoer volledig vrij te maken van koolstoffen.
3. Omarm schone, veilige, verbonden mobiliteit
4. Ontwikkel een competitieve EU industrie en de circulaire economie als aanjager voor het terugdringen van het uitstoten van broeikasgassen.
5. Ontwikkel een adequate slimme netwerk infrastructuur en onderlinge verbondenheid.
6. Haal de maximale voordelen uit de bio-economie en creëer essentiële koolstofputten.
7. Pak de overige CO2 uitstoot aan door middel van opvang en opslag.

Het klimaatakkoord van Parijs

Het klimaatakkoord van Parijs, ondertekend door 195 landen en de Europese Unie, beoogt de opwarming van de aarde te begrenzen tot 1,5 graad Celsius boven pre-industriële niveaus en zeker te stellen dat de opwarming beperkt blijft tot 2 graden Celsius boven pre-industriële niveaus.
In de Nationally Determined Contribution van de EU (NDC) heeft de Unie zich voor 2030 gecommitteerd aan een bindende verlaging van broeikasgassen met 40% ten opzichte van 1990. Hiernaast spreekt de Europese Unie de ambitie uit voor een broeikasgasemissiereductie van 80-95% ten opzichte van 1990. In de Effort Sharing Regulation heeft de Europese Unie doelen opgenomen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. In het in november verschenen VN-rapport over emissies en klimaat wordt geconcludeerd dat de huidige NDC’s niet voldoende zijn om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius.

Waar ziet de strategie op toe?

De Communicatie van de Commissie is geen aankondiging van nieuw beleid, wel belicht het de urgentie om bestaande doelen te verhogen en nieuwe maatregelen te nemen. De Commissie merkt op dat in een scenario waarin niet meer wordt gedaan dan het behalen van de doelen van 2030 en het doorzetten van die maatregelen een broeikasgassenreductie van 60% wordt behaald in 2050 terwijl een reductie van 80% nodig is voor het behalen van de klimaatdoelen van Parijs.

Wat is de relevantie voor Nederland?

Deze strategie, met meer ambitieuze doelen, zal extra inspanningen vergen van Nederland ten opzichte van het huidige beleid. De maatregelen in het klimaatakkoord zullen naar verwachting meer duidelijkheid bieden over hoe Nederland de doelen voor 2050 wil behalen.

Wat is de relevantie voor de provincies?

De provincies zullen op hun beleidsterreinen ook kunnen bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. In omgevingsvisies kan rekening worden gehouden met de energietransitie, het openbaar vervoer kan worden gestimuleerd en bij aanbestedingen kunnen duurzaamheidscriteria worden opgenomen.