Visie document: Naar een duurzaam Europa in 2030

 

Wat is de strategie?

In januari 2019 heeft de Europese Commissie haar strategie voor een duurzaam Europa in 2030 gepresenteerd. Duurzame ontwikkeling bestaat volgens de Commissie in het voorzien in de behoeften van de huidige generaties, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien, in het gedrang te brengen. Met de strategie wil de EU aansluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

De aanzet voor de duurzame strategie werd in maart 2017 ingeleid in het Witboek van de Commissie over de toekomst van Europa. De Commissie schetst drie scenario’s, die bedoeld zijn om een toekomstgericht debat op gang te brengen:

 

  1. Een overkoepelende EU- strategie voor de SDG’s als richtsnoer voor alle maatregelen van de EU en de lidstaten
  2. Verdere integratie van de SDG’s in het EU-beleid maar zonder verplichte maatregelen van de lidstaten
  3. Meer nadruk op het externe optreden en consolidatie van de huidige duurzaamheidsambitie op EU-niveau

 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

 30-01-2019: strategie gepresenteerd door de Europese Commissie

 

Waar ziet de strategie op toe?

Het doel van de strategie is het coördineren van de duurzame activiteiten van lidstaten zonder deze directe verplichtingen op te leggen. De SDG’s zijn volgens de Commissie namelijk niet de enige politieke prioriteiten die meetellen bij de groeistrategie van de EU. Verder wil de Commissie de strategie niet alleen intern uitrollen, maar ook naar buiten toe. Zo kunnen de SDG’s bijvoorbeeld ook door handelsakkoorden, multilaterale onderhandelingen en nauwe samenwerking met internationale organisaties worden nagestreefd.

De Commissie benoemt een aantal thema’s als cruciale aanjagers voor de transitie naar een duurzaam Europa in 2030. Allereerst zijn dat onderwijs, onderzoek en (digitale) innovatie. Met behulp van kunstmatige intelligentie kan de efficiëntie en productiviteit in veel sectoren verbeterd worden. Daarnaast moeten regels omtrent financiering, belastingen en mededinging zo worden ontworpen dat ze een weerspiegeling vormen van de werkelijke sociale en milieukosten, zodat duurzame producten en diensten de meest betaalbare worden. Hetzelfde geldt voor regels met betrekking tot internationale handel.

 

Wat is de relevantie voor Nederland?

Hoewel de strategie geen directe verplichtingen oplegt aan lidstaten is het wel aannemelijk dat toekomstig Europees beleid ontworpen zal worden binnen de kaders van deze strategie. Alle lidstaten, dus ook Nederland, krijgen hiermee te maken. Wel benadrukt de Commissie in de strategie dat er voldoende speelruimte voor lidstaten en decentrale overheden moet blijven om op hun eigen manier te werken aan het realiseren van de SDG’s.

 

X