Evaluatie richtlijn stedelijk afvalwater

De Europese Commissie voert momenteel een evaluatie uit van de Richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater (91/271/EEG).

Wat is de status van de evaluatie?

Op 12 oktober 2017 publiceerde de Europese Commissie een roadmap ter begeleiding van de aankomende evaluatie van de Richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater. Vervolgens werd er de mogelijkheid geboden om input te geven aan de Commissie door middel van een online consultatie. Deze consultatie stond open van 13 juli 2018 t/m 19 oktober 2018. Aanvullend hierop was er op 16 november 2018 een openbare conferentie voor belanghebbenden georganiseerd.

Wat is een evaluatie?

Een evaluatie is een instrument van de Commissie om het functioneren van een enkel wetgevingsinstrument te beoordelen, zoals de Richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater. Echter, in dit geval worden de uitkomsten van de evaluatie meegenomen in de lopende fitness check van de Kaderrichtlijn water en de Richtlijn overstromingsrisico’s.

Waar ziet de geëvalueerde wetgeving op toe?

De Richtlijn behandeling van stedelijk afvalwater moet het milieu beschermen tegen de nadelige gevolgen van de lozing van stedelijk afvalwater en het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De Richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater. Op basis van de richtlijn zijn lidstaten verplicht om:

  • Afvalwater te verzamelen en te behandelen in agglomeraties (van ten minste 2000 inwoners);
  • Ervoor te zorgen dat zuiveringsinstallaties goed worden onderhouden zodat deze voldoende presteren;
  • Maatregelen te nemen om de vervuiling te beperken van de ontvangende wateren door overloop van overtollig regenwater;
  • Toe te zien op de afvoer en hergebruik van zuiveringsslib.

Hiernaast voorziet de Richtlijn ook in een lijst van algemene vereisten (bijlage I) voor opvangsystemen, lozingen van stedelijke waterzuiveringsinstallaties en industrieel afvalwater geloosd in stedelijke opvangsystemen. Ook worden er criteria gegeven voor het identificeren van kwetsbare en minder kwetsbare gebieden (bijlage II). In heel Nederland worden de criteria voor kwetsbare gebieden toegepast.

Lidstaten worden verplicht om tweejaarlijks een situatierapport uit te brengen over de inzameling, het transport en de behandeling van afvalwater. Het 11de situatierapport van Nederland (2016) is in oktober 2018 gepubliceerd.

Wat is de relevantie voor Nederland?

De Richtlijn is hoofdzakelijk geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en de Waterwet. Zo dragen gemeenten op grond van artikel 10.33 Wm een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater. Aanvullend hierop dragen de Waterschappen de zorg voor het zuiveren van het stedelijk afvalwater (artikel 3.4 Waterwet).

Wat is de relevantie voor de provincies?

De provincie heeft wel een rol bij de uitvoering van verplichtingen die voortkomen uit de Richtlijn. Zo heeft de provincie de mogelijkheid om voor buitengebieden een ontheffing te geven van de zorgplicht van inzameling van afvalwater. Het zwaartepunt van de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de Richtlijn liggen echter voornamelijk bij het Rijk en andere decentrale overheden.

X