Minderjarige asielzoeker blijft ‘minderjarig’ tijdens aanvraagprocedure

16 april 2018Migratie

Op 12 april 2018 oordeelde het EU-Hof dat een alleenstaande minderjarige die tijdens de asielprocedure meerderjarig wordt in aanmerking komt voor gezinshereniging. Wel geldt als voorwaarde dat de aanvraag voor gezinshereniging binnen een redelijke termijn moet zijn ingediend.

Aanvraag gezinshereniging

De prejudiciële vraag werd gesteld naar aanleiding van de rechtszaak van een Eritrese vluchtelinge die als alleenstaande minderjarige naar Nederland kwam en als zodanig in februari 2014 asiel aanvroeg. Als alleenstaande minderjarige is het op grond van art. 2 lid 2 aanhef en onder f jo art. 10 lid 3 Richtlijn 2003/86/EG mogelijk om gezinshereniging aan te vragen.

De Eritrese verkreeg in oktober 2014 de status van vluchtelinge en in december 2014 diende zij een aanvraag voor gezinshereniging in. Deze aanvraag werd door staatssecretaris echter afgewezen, omdat de vluchtelinge in juni 2014 achttien jaar was geworden en op het moment van de aanvraag dus meerderjarig was.

Hierop stelde de vluchtelinge beroep in bij de Haagse rechtbank. De rechtbank stelde vervolgens de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna het EU-Hof) of een onderdaan van een derde land (een land dat geen EU-lidstaat is) die op het tijdstip van indiening van een asielverzoek minderjarig is, maar die gedurende de asielprocedure meerderjarig wordt, gekwalificeerd moet worden als ‘minderjarige’ wanneer er met terugwerkende kracht tot de datum van het verzoek asiel wordt verleend?

Minderjarig bij aanvraag blijft minderjarig

Het EU-Hof stelt dat het niet aan de lidstaten kan worden gelaten om te oordelen op welk tijdstip een vluchteling minderjarig is. Als het tijdstip om de asielaanvraag in te willigen doorslaggevend zou zijn, zou dit namelijk betekenen dat de snelheid van de behandeling van de asielaanvraag door de nationale autoriteiten een grote rol speelt. Dit zal leiden tot afbreuk aan de nuttige werking van de richtlijn en de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.

Een vluchteling is volgens het EU-Hof minderjarig als hij of zij bij de indiening van de asielaanvraag jonger dan achttien jaar is. Wel is van belang dat de aanvraag tot gezinshereniging binnen een redelijke termijn wordt  ingediend. Dit komt in beginsel neer op drie maanden na de dag waarop de betrokken minderjarige is aangemerkt als vluchtelinge.

Sluiting asielopvanglocaties

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de opvang en de integratie van asielzoekers. Op basis van het te verwachten aantal asielzoekers in Nederland, zal de capaciteit van het aantal asielzoekers dat in Nederland opgevangen kan worden de komende tijd afnemen. Het aantal asielopvanglocaties van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) zal eind 2018 van 62 naar 51 zal worden teruggebracht. In een elftal gemeenten, waaronder Utrecht, Nijmegen en Veenhuizen, zullen daarom asielzoekerscentra gesloten worden. De exacte datum voor de sluitingen is nog niet bekend gemaakt. Het COA zal ruim de tijd nemen om samen met de betrokken gemeenten een afgewogen sluitingsplan op te stellen.

Door:

Mirthe Mulders en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Uitspraak Europees Hof van Justitie van 12 april 2018

Meer informatie:

Asiel, Europa decentraal
Migratie, Europa decentraal
Herziening Dublin-verordening: eerlijke verdeling van asielzoekers, nieuwsbericht Europa decentraal