Nieuws

Publicatie: 25 maart 2019

Door: en


Nederland verzoekt de Europese Commissie om de aanbestedingsregels met betrekking tot de inkoop van zorg tegen het licht te houden. Volgens minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport levert de verplichting om de inkoop van zorg Europees aan te besteden te veel administratieve lasten op in verhouding tot de voordelen die dit teweeg zou brengen voor de interne markt.

Aanleiding

De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er in de praktijk weinig grensoverschrijdende interesse bestaat voor overheidsopdrachten op het gebied van het sociaal domein. Ook is het ingewikkeld om buitenlandse zorgaanbieders goed te laten functioneren in het Nederlandse zorgstelsel. Daarnaast komt de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders onnodig onder druk te staan. De Europese aanbestedingsplicht levert bovendien veel administratieve lasten op voor zowel gemeenten als zorgaanbieders. Om deze redenen moet de Europese aanbestedingsrichtlijn ten aanzien van diensten in het sociaal domein volgens De Jonge worden geëvalueerd en mogelijk worden aangepast.

Betere regelgeving

Minister de Jonge heeft daartoe, samen met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, dit knelpunt op het gebied van overheidsopdrachten in het sociaal domein ingediend bij het REFIT-platform. Dit platform, onder leiding van Eurocommissaris voor betere regelgeving Frans Timmermans, bestaat uit zowel stakeholders als lidstaten en adviseert de Europese Commissie over het verminderen van regeldruk in EU-wetgeving. Het REFIT-platform is één van de instrumenten van de Europese Commissie binnen de Betere Regelgeving Agenda.
Het door Nederland ingebrachte knelpunt is door de leden van het REFIT-platform besproken. Op basis hiervan heeft het platform een opinie over het knelpunt aangenomen. In deze opinie wordt de problematiek erkend, en wordt er bij de Europese Commissie aangedrongen op het evalueren van de aanbestedingsrichtlijn. Daarnaast roept de opinie op om, zo nodig, de diensten op het terrein van het sociaal domein waarvoor geen grensoverschrijdende interesse bestaat uit te zonderen van de werking van de richtlijn.
Nu de opinie is aangenomen door het REFIT-platform, is de Europese Commissie verplicht om aan te geven hoe zij in haar werkprogramma vervolg zal geven aan de aanbevelingen.
De minister heeft daarnaast ook gesproken met Timmermans om te kijken of bepaalde moeilijkheden op korte termijn al kunnen worden weggenomen. De Jonge wil er alles aan doen om de aanbestedingsregels in de zorg zo snel mogelijk versoepelen. “De zorg is geen markt, laat staan een Europese markt”, aldus de minister.

Medestanders in Europa

Volgens de minister hebben andere lidstaten met dezelfde problematiek te maken. Daarom wordt er door het ministerie in kaart gebracht hoe andere lidstaten vorm geven aan hun zorgplichten op het terrein van het sociaal domein en wat voor problemen zij daarbij ervaren.
De Jonge is voornemens om actief het gesprek aan te gaan met de Eurocommissarissen die verantwoordelijk zijn voor aanbestedingsregelgeving, respectievelijk gezondheidszorg. Tot slot heeft de minister de Europese Commissie uitgenodigd om Nederland te bezoeken om van aanbestedende diensten en zorgaanbieders uit de eerste hand te vernemen waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

Bron

Europees traject inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, Kamerbrief Ministerie van VWS

Meer informatie

Sociaal domein, Kenniscentrum Europa Decentraal
Aanbesteden in het sociaal domein, Kenniscentrum Europa Decentraal
Hugo de Jonge informeert Kamer over plannen in het kader van zorginkoop, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Voortgang verbetering inkoop in het sociaal domein, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
GroenLinks en SGP willen aanbestedingsplicht voor sociaal domein afschaffen, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa Decentraal
Wat houdt REFIT en het REFIT-platform in?, praktijkvraag Kenniscentrum Europa Decentraal