Ministerie van Economische Zaken publiceert richtsnoeren leveringen en diensten

21 mei 2013Aanbesteden

In het kader van de Aanbestedingswet 2012 heeft het ministerie van Economische Zaken op 13 mei Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd. Het document bevat een stappenplan voor de verschillende aanbestedingsprocedures met daarbij opgenomen de toepasselijke bepalingen uit de Aanbestedingswet en de relevante passages uit de Gids proportionaliteit. Daarnaast zijn voor diverse onderdelen uit het stappenplan richtsnoeren opgesteld die zijn bedoeld voor de aanpak van knelpunten. De publicatie is een handreiking voor aanbestedende diensten bij het plaatsen van opdrachten voor leveringen en diensten. Gebruik van de handreiking is niet verplicht.

Totstandkoming en doel

De handreiking is op initiatief van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met Pianoo tot stand gekomen. Met de handreiking wordt beoogd de uniformiteit en naleving van de aanbestedingsprocedures te bevorderen. Voor het schrijven van het document is een schrijfgroep samengesteld van vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers. Een concept van het document is ter consultatie voorgelegd aan vertegenwoordigers uit de doelgroep.

Fases, richtsnoeren en stappenplannen

De schrijfgroep heeft de aanbestedingsprocedures opgeknipt in vier fases: de voorbereidingsfase, de keuze voor de procedure, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase. De fases worden vervolgens stapsgewijs doorlopen. Indien uit de praktijk is gebleken dat bij een stap knelpunten voorkomen dan wordt er verwezen naar mogelijke richtsnoeren. De fases en stappen vormen samen de opzet voor de stappenplannen die voor de meest gangbare aanbestedingsprocedures zijn opgesteld. In een tabel wordt helder weergegeven welke regelgeving en richtsnoeren relevant zijn voor de betreffende stap in een aanbestedingsfase.

Door:

Karin van den Brand en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Richtsnoeren Leveringen en Diensten, ministerie van Economische Zaken

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingsprocedures, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal