Nieuws

Publicatie: 4 maart 2019

Door: en


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een consultatie opgesteld waarin belanghebbenden kunnen meedenken over de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze werd vorig jaar gewijzigd. Het Ministerie bereidt nu een wet voor om de gewijzigde richtlijn te implementeren. Betrokkenen kunnen tot 19 maart reageren op het ontwerpvoorstel voor de implementatiewet.

Implementatie afvalrichtlijn

De richtlijn ter wijziging van de Kaderrichtlijn afval dient uiterlijk op 5 juli 2020 in nationale regelgeving te zijn geïmplementeerd. Het Ministerie van IenW heeft hiertoe een wetsvoorstel gepresenteerd ter wijziging van de Wet milieubeheer. De bestaande wetgeving wordt verduidelijkt en aangevuld. Zo wordt de grondslag voor het opnemen van algemene minimumvereisten bij het toepassen van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid verduidelijkt. Doel is te zorgen voor meer transparantie en een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheden van de betrokken actoren. Voor meer informatie over de impact van de gewijzigde kaderrichtlijn op uw overheidsorganisatie kunt u deze Praktijkvraag raadplegen: Wat betekent de gewijzigde Kaderrichtlijn Afvalstoffen voor ons gemeentelijke afvalbeheer?

Consultatie

Het Ministerie heeft het ontwerpvoorstel opengesteld voor consultatie. Betrokkenen hebben tot 19 maart 2019 de tijd om te reageren.

Circulaire economie

In 2018 is de Kaderrichtlijn afvalstoffen gewijzigd, waardoor er meer nadruk komt te liggen op het bevorderen van de beginselen van de circulaire economie. De wijzigingen in de Kaderrichtlijn afval (Richtlijn (EU) 2018/851) zijn gericht op de totale levenscyclus van producten. Het doel is dat grondstoffen behouden blijven en dat de kringloop wordt gesloten. Een opmerkelijke wijziging is de uitzondering op het toepassingsgebied van de richtlijn voor plantaardige stoffen die bestemd zijn als diervoeder.

Bron

IenW start consultatie over implementatie Kra, nieuwsbericht AfvalOnline

Meer informatie:

Internetconsultatie implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen, Overheid.nl
Afval, Kenniscentrum Europa Decentraal