Moeizaam verloop van de derde ronde Brexit-onderhandelingen

4 september 2017Brexit

Op 22 mei 2017 hebben de EU-landen op basis van de aanbeveling van de Europese Commissie hun goedkeuring gegeven aan het openen van de artikel 50 onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK). De Commissie werd in dit proces als EU-onderhandelaar aangewezen. Sindsdien hebben er drie onderhandelingsrondes plaatsgevonden, de derde onderhandelingsronde eindigde op 31 augustus 2017.

Derde onderhandelingsronde

Na afloop van deze derde onderhandelingsronde sprak Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de Commissie, zijn zorgen uit over het verloop van de onderhandelingen. Er is volgens Barnier geen duidelijke vooruitgang met betrekking tot de onderwerpen die volgens de onderhandelingsrichtsnoeren van de Europese Raad in de terugtrekkingsovereenkomst worden afgehandeld. Wel vindt er volgens Barnier een vruchtbare discussie plaats aangaande de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. David Davis, de Britse hoofdonderhandelaar, is minder sceptisch over de voortgang van de huidige onderhandelingen en benadrukte dat er vooruitgang heeft plaatsgevonden op meerdere vlakken.

In de huidige onderhandelingen spelen naast Ierland twee andere onderwerpen een centrale rol.

Burgerrechten

Het waarborgen van burgerrechten na uittreding van het VK heeft in de onderhandelingen een hoge prioriteit. In de gevoerde onderhandelingen zijn hieromtrent een aantal afspraken gemaakt. Er is nog geen overeenstemming bereikt over de wens dat de rechten van EU burgers rechtstreeks blijven werken voor Britse nationale rechters, met toezicht vanuit het Hof van Justitie van de EU. Het onderhandelingsteam van de Commissie heeft na afloop van de onderhandelingen een geactualiseerd overzicht gepubliceerd omtrent de standpunten van de onderhandelende partijen omtrent burgerrechten.

Financiële schikkingen

Op het gebied van financiële schikkingen is er nog niet meer bereikt dan wederzijds inzicht in de standpunten van de Commissie en het VK. Hoewel het VK eerder erkende dat zij nog mogelijke financiële verplichtingen kunnen hebben na uittreding, heeft zij inmiddels kenbaar gemaakt dat het van plan isalleen tot de dag van uittreding bij te dragen aan deze financiële verplichtingen. Dit ziet Barnier als een grote inbreuk op het vertrouwen tussen de beide partijen. Dit omdat de 28 EU-lidstaten, het VK inclusief, de huidige financiële verplichtingen (het zogenaamde meerjarig financieel kader) zijn aangegaan voor de periode 2014-2020. Wanneer het VK niet langer bijdraagt aan de EU begroting na 2019 zal er een gat in de Europese begroting ontstaan. Dit zou kunnen betekenen dat het gat in de begroting zal moeten worden aangevuld door de andere 27 EU-lidstaten of dat de EU zal moeten korten op haar uitgaven zoals bijvoorbeeld regionaal beleid en structuurfondsen.

Standpunten VK over andere onderwerpen

Voor de start van de derde onderhandelingsronde heeft het VK meerdere position papers gepubliceerd. Bijvoorbeeld over handelsrelaties en vrij verkeer van goederen en de jurisdictie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In de richtsnoeren van de Europese raad is vastgelegd dat er pas wordt onderhandeld over de relatie tussen het VK en de EU als er voldoende progressie geboekt is over de uittredingsovereenkomst. Tijdens een Europese top in oktober zullen de lidstaten bespreken óf er daadwerkelijk genoeg progressie is geboekt in deze onderhandelingen. Wanneer dit het geval is, kunnen de lidstaten besluiten om te beginnen met onderhandelingen over de toekomstige relatie. Onderhandelaar namens het VK, David Davis, heeft aangegeven dat het VK graag de onderhandelingen continue zou willen voeren in plaats van de huidige onderhandelingscycli van om de vier weken. Hiermee hoopt het VK dat het snel met de EU tot een compromis kan komen op het gebied van de uitredingsovereenkomst.

Bron:

Speech Michel Barnier, Europese Commissie
Speech David Davis, website government UK

Door:

Fenna Eerenberg en David Schutrups, Europa decentraal

Meer informatie:

Brexit-loket, Europa decentraal
Minimal talks progress as Brexit sides play cards close, Financial Times
UK seeks ‘continuous’ talks to propel Brexit resolution, Politico