Het nationale monumentenkader verlengd

20 april 2015Staatssteun

Decentrale overheden maken vaak gebruik van het Nationale monumentenkader. De verwachting is dat dat ook voor de toekomst het geval zal zijn. Omdat de looptijd van het kader ten einde is, heeft het Ministerie van OCW een nieuwe kennisgeving ingediend onder de AGVV. Voor decentrale overheden is het van belang te weten dat zij het SA-nummer van de regeling moeten vermelden in hun subsidieregeling of -beschikking, als zij gebruikmaken van het Monumentenkader. Daarnaast moeten zij bij de jaarlijkse rapportage over de uitgaven de decentrale rechtsgrondslag voor de subsidie aangeven.

Kader voor staatssteunproof Monumentensteun

Decentrale overheden kunnen het nationale staatssteunkader voor monumentenzorg (hierna: Monumentenkader) gebruiken voor steun voor monumenten. Het Monumentenkader biedt een kader, waarmee decentrale overheden steun aan monumenten staatssteunproof kunnen maken.

Rechtsgrondslag

Het Monumentenkader heeft als nationale, juridische grondslag de ‘Monumentenwet 1988 – Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim)’. Echter, decentrale overheden kunnen het Brim niet gebruiken als rechtsgrondslag voor decentrale steun; voor provincies, gemeenten en waterschappen is een rechtsgrondslag op basis van decentrale wet- en regelgeving nodig.

Wegens succes verlengd

De ministeries van OCW, VROM en BZK (met consultatie van VNG en IPO) stelden het kader op. In 2009 keurde de Europese Commissie het Nationale monumentenkader goed op basis van art. 107 lid 3d VWEU (Steunmaatregel N 606-2009). Eind 2014 liep het Monumentenkader af. Het ministerie van OCW heeft daarom het nieuwe kader (SA-40475) kennisgegeven bij de Europese Commissie onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Per 1 januari 2015 is het kader vrijgesteld onder artikel 53 over cultuur en cultureel erfgoed in de AGVV.

Reikwijdte

Het kader is alleen van toepassing op compensatiesteun voor extra kosten voor de instandhouding en het herstel van monumenten. Deze kosten hebben alleen betrekking op werkzaamheden die uit technisch oogpunt noodzakelijk zijn voor het behoud van het monument (waaronder de kosten voor architecten en binnenhuisarchitecten) en omvatten geen kosten die strekken tot verbetering van het comfort of ten behoeve van nieuwe aanpassingen aan het monument.

Werkwijze

Als uw provincie, gemeente of waterschap steun staatssteunproof wil maken op basis van het Monumentenkader, verwijst u in de subsidieregeling of de beschikking naar het Monumentenkader en het nummer van de kennisgeving, SA.40475.

Jaarlijkse rapportage

Jaarlijkse rapportage over de uitgaven is verplicht. Dit houdt voor provincies, gemeenten in dat zij jaarlijks de benodigde gegevens aanleveren aan het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van BZK. Na afloop van het rapportagejaar ontvangen decentrale overheden een verzoek hiertoe per brief en mail. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij de rapportage. Waterschappen leveren gegevens over uitgaven aan bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Om aan de rapportageplicht te kunnen voldoen moeten decentrale overheden zelf een goede administratie bijhouden van bestaande steun. Bij de jaarlijkse rapportage over de uitgaven onder het Monumentenkader dienen provincies, gemeenten en waterschappen de decentrale rechtsgrondslag voor de subsidie aan te geven. De informatie over de steunbedragen die decentrale overheden aanleveren, wordt opgenomen in de rapportage van Nederland aan de Europese Commissie. De rechtsbasis moet bekend zijn voor eventuele monitoringsverzoeken (ex-post controle) van de Commissie.

Meer weten over de voorwaarden?

Voor een volledig overzicht van de criteria die van toepassing zijn om van het kader gebruik te kunnen maken kunt u de website van Europa decentraal raadplegen.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Paul Zondag

Meer informatie:

Staatssteun, Europa decentraal
Kennisgevingsprocedure, Europa decentraal
Monumenten en staatssteun, Europa decentraal
Het nationale staatssteunkader voor de monumentenzorg, Ministerie van OCW