Nederland in gebreke gesteld voor te late implementatie aanbestedingsrichtlijnen

30 mei 2016Aanbesteden

Nederland heeft een aanmaning ontvangen van de Europese Commissie voor de te late implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen. Twintig andere EU-lidstaten zijn samen met Nederland door de Commissie in gebreke gesteld, op grond van artikel 258 VWEU. Zij hebben nu een termijn van twee maanden om op de ingebrekestelling te reageren.

Kennisgeven nationale maatregelen

Lidstaten zijn verplicht de Commissie de implementatieteksten van Europese richtlijnen toe te zenden. De Commissie gaat vervolgens na of de nationale regelingen overeenstemmen met de richtlijn. Indien lidstaten de omzettingsmaatregelen niet op tijd meedelen, of als uit nader onderzoek blijkt dat zij niet volledig zijn, opent de Commissie op basis van artikel 258 VWEU een inbreukprocedure wegens ‘niet-kennisgeving’.

Nederland en negentien andere lidstaten zijn in gebreke gesteld omdat zij geen nationale maatregelen hebben kennisgegeven. Bulgarije daarentegen heeft, evenals de andere zeven lidstaten, de nationale maatregelen wél voor 18 april kennisgegeven. Echter, de Commissie is van mening dat de Bulgaarse maatregelen nog niet volledig overeenstemmen met de richtlijn.

Formele ingebrekestelling

Volgens artikel 258 VWEU probeert de Commissie, als zij een mogelijke overtreding van de EU-wetgeving vaststelt of een klacht ontvangt, het onderliggende probleem snel op te lossen via een gestructureerde dialoog met de betrokken lidstaat. De lidstaten mogen dan meer feitelijke of juridische informatie over de kwestie geven en kunnen zo een formele inbreukprocedure voorkomen.

Als de lidstaat de vermoede inbreuk op de EU-wetgeving niet rechtzet, kan de Commissie vervolgens een formele inbreukprocedure starten. De Commissie stuurt de lidstaat in kwestie een aanmaning en verzoekt de nationale regering om hierop te reageren. De Commissie heeft Nederland, en twintig andere lidstaten, ook een aanmaning gestuurd met betrekking tot de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen. Al deze landen hebben nu een termijn van twee maanden om op de ingebrekestelling te reageren. Nederland is voornemens om de aanbestedingsrichtlijnen binnen deze termijn te hebben geïmplementeerd.

Stavaza Wetsvoorstel wijziging aanbestedingswet 2012

Nederland is momenteel bezig om de Europese richtlijnen om te zetten naar nationale wetgeving. De richtlijnen worden geïmplementeerd in de aangepaste Aanbestedingswet 2012. Het streven is om de wet op 1 juli 2016 van kracht te laten worden. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Het is nu aan de Eerste Kamer om haar goedkeuring te verlenen. De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 17 mei 2016 het eindverslag uitgebracht als reactie op de vragen van Eerste Kamerleden. De plenaire behandeling van het voorstel vindt plaats op 14 juni 2016.

Door:

Stijn Bijleveld, Europa decentraal

Bron:

Persbericht ‘Commission requests 21 Member States to transpose new EU rules on public procurement and concessions’, Europese Commissie

Meer informatie:

Implementatie Europese aanbestedingsrichtlijnen, Europese Commissie
Toezicht op de tenuitvoerlegging van EU-richtlijnen, Europese Commissie
Inbreukprocedure, Europese Commissie
Europese aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal